Peygamberimizin Eğitim Metodunda Jest ve Mimiklerin Kullanımı

Peygamberimizin (s.a.v) eğitim metodunda anlatımı güçlü kılmak ve dikkatleri teksif etmek için jest ve mimklerin kullanımı...

Sözün tesirini artıran, beyânı güçlendiren ve güzelleştiren yardımcı unsurlardan biri de tabiî bir jest-mimik kullanımıdır.

Efendimiz, anlatımı güçlü kılmak ve dikkatleri teksif etmek için ellerini ve yüz hatlarını da tabiî bir şekilde kullanmıştır.

Eğitimci; mesajını verirken muhatabının sadece kulağına hitâb etmekle yetinmemeli, jest ve mimiklerle gözlerine hitâb etmeyi de bilmelidir.

Jest ve mimikler, konuşanın rahatlığını gösterirken, konuşan ile dinleyen arasında da sıcak bir alâkaya zemin oluştururlar.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bunun dikkat çekici bir misâlini tebliğe ilk başladığı günlerde sergilemiştir.

Hâşimoğulları’na hitâben şöyle buyurmuştur:

“−Siz; kıyâmet günü iyi amellerinizle değil de dünyayı boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz hâlde gelirseniz, ben sizden yüz çeviririm. O zaman siz bana;

«Yâ Muhammed!» dersiniz. Ben ise, şöyle yaparım.”

Allah Rasûlü;

«Şöyle yaparım.» buyururken, yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi ve bunu bir kez daha tekrar etti. (İbn-i İshak, III, 128; Ya’kûbî, II, 27)

Câbir -radıyallâhu anh-, Efendimiz’in tesirli hitâbetini şöyle anlatır:

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hutbe îrad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir;

“Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz!” diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şahâdet parmağı ile orta parmağını bir araya getirerek;

“–Benimle kıyâmetin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim.” derdi. (Müslim, Cuma, 43; İbn-i Mâce, Mukaddime, 7)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün;

“Mü’min diğer mü’min için parçaları birbirini perçinleyen binâ gibidir. buyurmuş, ardında (bunu açıklamak için) parmaklarını birbirine kenetlemiştir. (Buhârî, Mezâlim, 5)

Yine;

“Yetimi koruyup kollayan kişi ile ben, cennette şu ikisi gibiyiz.” buyurup, işaret ve orta parmağını göstermiştir. (Buhârî, Edeb, 24)

Kaynak: Osman Nûri TOPBAŞ, O'NUN EĞİTİM LİSÂNI, Yüzakı Yayıncılık

İslam ve İhsan

PEYGAMBERİMİZİN EĞİTİM METODUNDA ŞEKİLLERLE ANLATIM TEKNİĞİ

Peygamberimizin Eğitim Metodunda Şekillerle Anlatım Tekniği

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.