Peygamber Efendimizin Rüyasında İçtiği Süt

Peygamberimize rüyasında neden bir kadeh süt verilmiştir? Peygamberimiz bu süte doyduğunda kadehi kime verdi? Peygamberimiz rüyasında ona verilen süte ne anlam verdi?  Bu hadisten ne anlamalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim:

«Uykuda iken bana bir kadeh süt getirdiler. Kana kana içtim. O kadar çok içtim ki kanma hissinin tâ tırnaklarımın ucundan dışarı çıkar gibi olduğunu hâlâ hissediyorum. Artanını Ömer ibnü’l-Hattâb’a verdim.»

Ashâb-ı kirâm:

«‒Yâ Rasûlullah! Bunu ne ile te’vîl ettiniz?» diye sordular.

Efendimiz (s.a.v):

«‒İlim ile!» cevabını verdiler.” (Buhârî, İlim, 22)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

İkisinin de faydası çok olması sebebiyle ilim burada süte benzetilmiştir.

Kanma hissinin tırnaklarda bile hissedilmesi, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in ilminin enginliğine işarettir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın Sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir tâife Sen’i saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah (c.c) Sana Kitab’ı ve hikmeti indirmekte ve Sana bilmediğin şeyleri öğretmektedir. Allah’ın lütfu Sana gerçekten çok büyüktür.” (en-Nisâ, 113)

İslâmî ilimlerin fazîletini gösteren bir yön de onların Peygamber Efendimiz’in bakıyyesi olmaları, O’nun içtiği kaptan ardakalarak bize nakledilmiş bulunmalarıdır.

Büyük âlim ve ârif Şâh Veliyyullâh ed-Dehlevî Hazretleri şöyle buyurur:

“Her kalb-i selîm sâhibi insan iyice bilir ki hayat suyu, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in kalp menbaından fışkırmaktadır. Sonra arklar ve nehirler hâlinde dallanmaktadır. Şarktaki ve garptaki müslümanlar da nasiplerini bu arklardan ve nehirlerden almaktadır. Bu mânâ, Haşr günü Kevser Havuzu şeklinde temessül edecektir.”

İslam ve İhsan

İLİM KENDİNİ BİLMEKTİR!

İlim Kendini Bilmektir!

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.