Peygamber Efendimiz’in Mekke Dönemi

Mekke dönemi kaç yıl sürdü? Mekke döneminde neler oldu? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke döneminin özeti...

Cenâb-ı Hak, mü’minlerin hicret etmelerine, ancak ıztırap ve çileyle geçen on üç senelik bir dönemden sonra izin vermiştir. On üç yıllık bir zulmün ardından mü’minlerin îmânı itmi’nâna ermiş, kalpler feyiz ve rûhâniyet ile dolmuştur. Yâni mü’minler, îmanlarının bedelini ödemişlerdir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MEKKE DÖNEMİ MADDELER HALİNDE

On üç yıl süren Mekke devri boyunca Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı tatbîk ettikleri eziyetleri şu beş maddede toplamak mümkündür:

 1. İstihzâ.
 2. Hakâret.
 3. İşkence.
 4. Her türlü ticârî ve medenî münâsebetleri kesme (tecrîd).
 5. Müslümanları hicrete mecbûr edecek derecede yıldırıcı bir şiddet ve hattâ cinâyet.

Onların bu durumlarını, Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde şöyle bildirir:

اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَاِذَا انْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَاِذاَ رَاَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَؤُلاَءِ لَضَالُّونَ.

Örnek:

“Günahkârlar yok mu, onlar (dünyâda) Müslümanlara gülerlerdi. Önlerinden geçtikleri zaman, birbirlerine kaş göz işâreti yaparak onlarla eğlenirlerdi. Âilelerine döndüklerinde (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi. Mü’minleri gördüklerinde de: «Şüphesiz bunlar sapıtmış!» derlerdi.” (el-Mutaffifîn, 29-32)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MEKKE DÖNEMİNDE TAKİP ETTİĞİ METODLAR

Buna mukâbil, sürekli vahiyle takviye edilerek nasıl hareket edeceği kendisine bil­dirilen Allâh Resûlü’nün tâkip ettiği metod da şöyle olmuştur:

 1. Mü’min gönüllerde rûhâniyetin artmasına gayret etmek.
 2. Meşakkat ve çilelere sabır göstermek.
 3. Güzel mev’ıza ile nasîhat etmek.
 4. Mücâdeleye tâvizsiz devâm etmek.
 5. Cenâb-ı Hakk’a tevekkül ve teslîmiyet göstermek.

PEYGAMBERİMİZİN DAVASI

Bu usûller netîcesinde Allâh Resûlü, her şeye rağmen dâ­vâsında muvaffak olmuş ve karşılaştığı engelleri başarılı bir şekilde aşmıştır. Bu uzun ve çileli safhanın semeresi olarak da Medîne gibi her yönden stratejik bir belde, insanları­nın fevc fevc îmân etmeleri lutfuna mazhar olmuştur. Öyle ki, büyük ümitlerle gittiği Tâif’ten taşlanarak kovu­lan Allâh Resûlü, dâvet için Medîne’ye hiç gitmemiş olduğu hâlde, orada İslâmiyet, te’yîd-i ilâhî ile çığ gibi büyümüş, kısa bir süre sonra da başta Hazret-i Peygamber olmak üzere bütün mü’minlere kucak açmıştır.

Bir mütefekkir, Resûlullâh’ın dâvasındaki muvaffakıyyetinden hareketle, O’nun ne muazzam bir dehâya sâhip olduğunu şöyle tespit etmektedir:

“Gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve netîcenin azameti insan dehâsının üç büyük ölçüsü ise, modern târihin en büyük şahsiyetlerini (Hazret-i) Muhammed ile kıyaslamaya kim cesâret edebilir?” (A. de Lamartine, L’histore de la Turquie)

İSLAM DEVLETİNİN TEMELLERİ MEDİNE’DE ATILDI

Cenâb-ı Hak, mü’minlerin hicret etmelerine, ancak ıztırap ve çileyle geçen on üç senelik bir dönemden sonra izin vermiştir. On üç yıllık bir zulmün ardından mü’minlerin îmânı itmi’nâna ermiş, kalpler feyiz ve rûhâniyet ile dolmuştur. Yâni mü’minler, îmanlarının bedelini ödemişlerdir.

Bu devrede, Medîne’de tesis edilecek ve bütün insanlığa numûne olacak İslâm devlet ve medeniyetinin temelleri atılmış, îmânın vecd ve feyzi içinde, karşılaşacağı zorluklarda zaafa uğramayan, sağlam karakter ve şahsiyetli insanlar yetiştirilmiştir. Bu insanlar, bütün ümmete rehberlik edecek yıldız insanlar hâline gelmişlerdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa 1, Erkam Yayınları

Mekke dönemi hadiseleri kronolojisi…

NÜBÜVVETTEN ÖNCE HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V.)

 1. Hazret-i Peygamber'in babası Abdullâh ile annesi Âmine'nin izdivâcı gerçekleşti.
 2. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullâh'ın vefât etti.
 3. Peygamberimiz'in zuhûrunu müjdeleyen haber ve hâdiseler meydana geldi.
 4. Hazret-i Peygamber dünyaya geldi. (571)
 5. Peygamberimiz süt anneye verildi.
 6. Peygamberimizini kalbin açılması hâdisesi (Birinci Şerh-i Sadr) gerçekleşti.
 7. Peygamberimiz Annesi ile birlikte Medîne Seyahat etti ve dönüşte annesi vefat etti.
 8. Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalib'in himâyesine girdi.
 9. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Tâlib'in himâyesine geçti.
 10. İkinci Şerh-i Sadr (Kalbinin açılıp temizlenme işlemi) gerçekleşti.
 11. Amcalarıyla beraber bazı seyehatler gerçekleştirdi. (Râhip Bahîra ile karşılaşması ve Bahîra'nın Tespitleri)
 12. Hılfu'l-Fudûl’a katıldı.
 13. Rasûlullâh Efendimiz ticaret ile uğraşmaya başladı.
 14. Peygamberimizi Hazret-i Hatîce ile evlendi.
 15. Peygamberimiz'in Zeyd bin Hârise'yi âzâd edip evlât edindi.
 16. Peygamber Efendimiz'in Hazret-i Ali'yi yanına aldı.
 17. Peygamber Efendimiz'in çocukları dünyaya geldi.
 18. Kâbe'de hakemlik yaptı.
 19. Hirâ Mağarası'nda inzivâye çekildi.

NÜBÜVVETİN İLK ÜÇ SENESİ (611-613)

 1. Peygamber Efendimize ilk vahiyler gelerek Peygamberlik verildi.
 2. Gizli Davet dönemi başladı.
 3. İslama ilk Müslümanlar girmeye başladı.
 4. İlk Müslümanların eğitim ve öğretim merkezi Dâru'l-Erkam oluşturuldu.

NÜBÜVVETİN DÖRDÜNCÜ SENESİ (614)

 1. En yakınlarından başlayarak insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı.
 2. Ebû Leheb ile karısının Hazret-i Peygamber'e karşı çıktılar.
 3. Mekkelilerin İslam’a davetten vazgeçmelerini istediler.
 4. Müşrikler Kur'ân'a ve Rasûlullâh'a karşı tavır aldılar.
 5. Müşrikler, Müslüman olanlara işkence etmeye başladılar.

NÜBÜVVETİN BEŞİNCİ SENESİ (615)

 1. İlk hicret olan Habeşistan Hicreti gerçekleştirildi.
 2. Garânîk Meselesi yaşandı.
 3. İkinci Habeşistan Hicreti gerçekleştirildi.

NÜBÜVVETİN ALTINCI SENESİ (616)

 1. Kureyşliler Necâşî'den muhâcirleri geri istedi.
 2. Hazret-i Hamza Müslüman oldu.
 3. Hazret-i Ömer'in Müslüman oldu.

NÜBÜVVETİN YEDİNCİ-DOKUZUNCU SENELERİ (617-618)

 1. Müslümanlara karşı boykotlar başladı.
 2. Ay'ın ikiye ayrılma mucizesi (Şakk-ı Kamer) yaşandı.

NÜBÜVVETİN ONUNCU SENESİ (619)

 1. Hazret-i Hatîce ve Ebû Tâlib vefat ederek hüzün senesi yaşandı.
 2. Tâif Yolculuğu gerçekleşti.
 3. Cinler ve Muhtelif Kabîleler İslama davet edildi.
 4. Peygamberimiz'in Hazret-i Sevde ile izdivâcı gerçekleşti.

NÜBÜVVETİN ON BİRİNCİ SENESİ (620)

 1. Medineliler ile Akabe görüşmesi yapıldı.
 2. Mîrâc öncesi üçüncü Şerh-i Sadr gerçekleşti.
 3. Mîrâc Mucizesi meydana geldi ve Efendimizi İsra ve Mirac olayını yaşadı.
 4. Mirac’ta Namaz farz kılındı.

NÜBÜVVETİN ON İKİNCİ VE ON ÜÇÜNCÜ SENELERİ (621-622)

 1. Medineli Müslümanlar ile Birinci Akabe Bey'ati yapıldı.
 2. Mus'ab bin Umeyr'in Medine’ye muallim olarak tayin edildi.
 3. İkinci Akabe Bey'ati gerçekleşti.
 4. Peygamberimiz Mekkeden Medine’ye hicret etti.
 5. Hicret yolu üzerinde Kubâ Mescidi inşaa edildi.
 6. Rânûnâ Vâdisi'nde Cuma Namazı farz kılındı.
 7. Medine’ye ikamet edildi.

İslam ve İhsan

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

MEKKE DÖNEMİNDE TEBLİĞ EDİLEN ESASLAR

Mekke Döneminde Tebliğ Edilen Esaslar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Çok iyi ödev
  ler için

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.