Otorite Ne Demek?

Otorite: Emretme ve itaat ettirme hak, güç ve iktidarı, nüfûz, salâhiyet, sahasında kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse gibi anlamlara gelmektedir.

OTORİTE KALİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Kur’ân-ı Kerîm’le nâzil olan ahkâm ve hakîkatleri şerh ve îzah etmek. Rasûlullâh’ın bu ilmî salâhiyeti (otoritesi) müctehidler tarafından devâm ettirilmiştir.

*****

Dînin emir ve nehiylerini müessese ve nizam hâlinde tatbîk eden ve canlı tutan idârî otoriteye sâhip olmak. Bu da halîfeler (ulü’l-emr) tarafından devralınıp devâm ettirilmiştir.

*****

İslâm târihinde gönlü Hakk’a bağlı olup saltanat arzusuna esîr olmayan ve gerektiğinde elindeki güç ve otoriteyi kendi arzu ve irâdesiyle devredebilme olgunluğuna ermiş âbide şahsiyetler mevcuddur.

*****

Sertliğin aşırısının kin doğuracağını, hoşgörünün aşırısının ise otoriteyi zayıflatacağını bilip orta yolu tutmalıdır.

*****

Halk da, toplumun sulh ve selâmeti için, başlarındaki idârî otoriteye, âdilâne davrandıkları sürece hürmetkâr ve itaatkâr olmalıdır.

*****

Murad Han, devrinin zâhirî ve bâtınî ilimlerinde otorite olan büyük şahsiyetler tarafından yetiştirilmiştir.

*****

Sultan Mehmed Çelebi, kardeşler ihtilâfına halkı karıştırmamış, otoriteyi tesis ettikten sonra af ve müsâmaha ile hareket etmiş ve böylece açılmış olan yaraları kapatarak kavgaları unutturmuştur.

OSMANLI PADİŞAHLARI VE HAYATLARI

OSMANLI PADİŞAHLARI VE HAYATLARI

DÜNYADA CENNETİ YAŞAYANLAR

DÜNYADA CENNETİ YAŞAYANLAR

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle