Oruçla Zamana Vurulan Mühür

Ramazan, ilmin, ibadetin, imanın, ahlâkın, dayanışmanın, kardeşliğin daha da olgunlaştırılabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bereket mevsimidir. Ramazan'la birlikte zaman algısı değişirken, iletişim, ulaşım, güvenlik ve moral değerlerde meydana gelen iyileştirmeler hepimizin malumudur.

Dini kuru bir iddia olmaktan çıkaran davranışlara salih amel denir. Düşünce zenginliği hayatı yaşatabilir ama var olmanın temelinde hareket vardır.

Allah’ın varlığının delillerinden birisi de O’nun harekete geçiren olması değil midir? Mükemmelliği yaşayan insanoğlu tabi ihtiyaçlarını gidermek için durmadan çalışıp çabalamak zorundadır. İbadet adı verilen diriliş gökkuşakları işte bu yapıp etmeleri anlamlı kılan en büyük güç kaynaklarının başında gelir. Yemek, içmek varlığımızı devam ettirmek adına bizleri farklı işler yapmaya sevk eder.

Hayatın rastgele devam ettiği zannedilmesin.

Büyük sistemin alt yapılarını oluşturan bizlerin imtihanla sınandığı malum iken gaflette olmaya ne gerek var?

Sıradan olan günde üç defa yemeğe içmeye bizi zorlayan vücut sistemin oluşturduğu doğal yapının belirli aralıklarla sınanması değişiklik açısından önemlidir. On bir ay süren alışkanlıklar zincirin bir yerde kırılması hikmete açılan kapıdır.

ORUÇ GÖKKUŞAĞI ALTINDA NELER GİZLENMİŞTİR?

Oruç gökkuşağının altında bakın neler gizlenmiş; Kur’ân-ı Kerim, takva, zikir, şükür, feraset, hikmet, tevbe, itikaf, fıkıh ve Kadir gecesi.

Fert olarak yaşanan dindarlık Ramazan ayında toplumsal görünüme bürünmekte, irade eğitimi kitlesel direnç merkezleri oluşturmaktadır. Ramazan'la birlikte zaman algısı değişirken, iletişim, ulaşım, güvenlik ve moral değerlerde meydana gelen iyileştirmeler hepimizin malumudur.

Ramazan milletimizin cansuyudur!

Ramazan, ilmin, ibadetin, imanın, ahlâkın, dayanışmanın, kardeşliğin daha da olgunlaştırılabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bereket mevsimidir.

Peygamberimizden Ubade b. Samit (r.a.) şöyle rivayet ediyor. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin (Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda) birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana, Allah Teala’ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Mecmeu’z Zevaid, III, 344)

Oruç perhiz değildir!

İnsan varlığına bir mühür vurulacaksa bu Ramazan mührü olacaktır. Karanlığın içinde atan yüreği görmek isteyenler, gecenin zifiri karanlığında nura dönüşecek kutlu seherlere oruçla ulaşılacaktır.

Kaynak: Ali Büyükçapar, Altınoluk Dergisi, Sayı: 387

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.