Nasıl Evliya Gibi Kul Olunur?

Evliyâullah velîlik makâmına ulaşır? Kuran şerhi nasıl olur? Mânen seviye kazanmanın ve Allah’ın razı olacağı bir kul olmanın yolu.

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur:

“Müslüman olmak, şer’î ahkâma bağlanmak, takvâya riâyet, güç yettiğince ruhsatlardan kaçınıp azîmetle amel etmek, bütünüyle nur, safâ ve rahmettir. Bütün bunlar, velâyet derecelerine ve yüce makamlara ulaşma vâsıtalarıdır. Evliyâullah, bu sıfatların terbiyesi ile velîlik makâmına ulaşırlar.”[1]

KURAN ŞERHİ

Hakkʼa yakınlık ve Oʼnunla dostluk iklîmine girebilmenin ilk şartı, ilâhî hükümlere cân u gönülden, tam bir samîmiyet ve teslîmiyetle itaat etmektir. Kurʼân ve onun şerhi demek olan Sünnetʼi hayatının her safhasına hâkim kılmadan, ilâhî teklifleri en yüksek ölçüler içerisinde yaşamaya dâir azim, kararlılık ve gayret göstermeden; dînin emirlerini ruhsat ve fetvâ seviyesinde değil, azîmet ve takvâ ölçüsünde tatbik etmeden, Allah sevgisini ve korkusunu hayat pusulası edinmeden, Hakkʼın dostluk dergâhına dâhil olunamaz.

KULA MANEN SEVİYE KAZANDIRAN YOL

Bu hususta müʼminin maddî nesebi veya mânevî mensûbiyeti de bir değer ifade etmez. Kula mânen seviye kazandıracak olan, ancak onun îmânı, takvâsı ve bunlar muktezâsınca yapması lâzım gelen sâlih amelleridir. Bu yolda kimin istek, gayret ve hizmeti daha çoksa, o daha fazla mesâfe alır.

Nitekim âyet-i kerîmede;

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (en-Necm, 39) buyrulmuştur.

TAKDİR-İ EZEL GAYRETE AŞIKTIR

Bütün muvaffakıyetlerin sabır ve sebatla saʼy ü gayretten geçtiğini ifâde sadedinde de; “Takdîr-i ezel, gayrete âşıktır.” denilmiştir. Rabbimiz’in lûtuf, ihsan ve ikrâmı, dâimâ rızâsı yolunda sağlam bir irâde ve sabırla gayret gösteren samimî kulları üzerindedir.

Dipnot:

[1] Muhammed Pârsâ, Muhammed Bahâüddîn Hazretleri’nin Sohbetleri, s. 24-25.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şah-ı Nakşibend (rahmetullahi aleyh) Erkam Yayınları

EVLİYALARDAN MEDET UMMAK, YARDIM İSTEMEK CAİZ MİDİR? - VİDEO

HATALARIN AFFINA VE DERECELERİN YÜKSELMESİNE VESİLE AMELLER

HATALARIN AFFINA VE DERECELERİN YÜKSELMESİNE VESİLE AMELLER

İMANIN EN ZAYIF DERECESİ

İMANIN EN ZAYIF DERECESİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle