Namazın Özellikleri ve Ayrıcalığı

İslâmî ibadetlerin ilk rüknü, dînin direği, îmânın nûru, mü’minlerin mîrâcı namazdır. Peki namazı diğer ibadetlerden ayrıcalıklı kılan özellikler nelerdir?

İnsan hayatı, kâinâtın Yaratıcıʼsına ulaşmak üzere bir hakîkat arayışının tezâhürleriyle doludur. Bu tezâhürler, insanın yaratılışında mevcut ve değişmez bir keyfiyet olan îman ve ibadet etme temâyülünün tabiî bir neticesidir.

Öyle ki hak ve hakîkatten mahrum kalanların, bu fıtrî temâyülü teskin yolunda âciz bir mahlûka tapmaya varacak kadar akıl ve mantık dışı nice garip ve abes mecrâlara sürüklendikleri, dünden bugüne müşâhede edilegelen âşikâr bir gerçektir.

Nitekim bugün dahî milyonlarca insanın, öküz ve benzeri mahlûklara kudsiyet izâfe ettiği veya muharref dinlerde olduğu gibi Rabb-i Müteâl’i hayal ve şekil içine sığdırmaya çalışmak gibi antropomorfik bir inancın peşinde sürüklendiği mâlumdur.

Bu da gösteriyor ki insan;

“İnsanları ve cinleri ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56) âyet-i kerîmesinin bir tecellîsi olduğu için, kul olabilme ve kulluğu yaşayabilme sırrına dâimâ vazgeçilmez bir ihtiyaç hâlindedir.

Dolayısıyla o, bu fıtrî temâyülü insanlık şeref ve haysiyetine lâyık bir şekilde yönlendirebildiği ölçüde saâdet ve selâmete ulaşır. Çünkü insan, kudret-i ilâhiyyenin binbir nakşı ile müzeyyen olan bu âlemde ilâhî sanatın zirvesini teşkil etsin diye yaratılmış ve bu yaratılışın vicdânî bir neticesi olarak da Rabbini tekrîm etmek ve Oʼna kullukta bulunmakla mükellef kılınmıştır. O derecede ki, insana verilen bütün üstün husûsiyet ve mertebeler, bu mükellefiyetini yerine getirmesine bağlanmış ve âyet-i kerîmede:

(Ey Rasûlʼüm!) De ki: Kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?!.” (el-Furkân, 77) buyrulmuştur.

İşte bu cümleden olarak Cenâb-ı Hak, pek çok âyet-i kerîmede insanın ebedî hüsrandan kurtuluşu için îmandan sonra amel-i sâlih sahibi olmasının zarûretini beyan buyurur. Bu itibarla Rabbin yüce huzûruna kalb-i selîm ile çıkabilmeyi gâye edinen mü’minler, “âmel-i sâlih” denilen ibadetlerin ulvî pınarlarına gönüllerini teslim eder ve vuslat deryasına doğru yol alırlar.

Kulu bu şekilde Mevlâ’nın vuslat deryasına götüren ibadet pınarlarının en büyüğü ve ehemmiyetli olanı da hiç şüphesiz “namaz” ibadetidir. Zira namaz; şümûl, muhteva ve rütbe bakımından bütün ibadetlerin zirvesi ve özü durumundadır.

Kâinattaki bütün varlıklar; Güneş, Ay, yıldızlar, ağaçlar, yapraklar hep zikir hâlindedir. Saf hâlinde uçan kuşlar, dağlar, taşlar, keyfiyeti bizce meçhul bir tesbihât ile Hakk’a kulluk ederler. Nebâtâtın ibadeti kıyam hâlinde, hayvanâtınki rükû hâlinde, cansız addedilen cemâdâtınki de yere kapanmış vaziyette, yani secde hâlindedir.

Semâ ehlinin durumları da böyledir. Meleklerin bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükûda, bir kısmı secdede, bir kısmı da tesbîh ve tehlîl hâlindedir.

Ancak Cenâb-ı Hakk’ın mü’minlere bir mîrâc olarak ikram ettiği namaz ibadeti ise, bütün bu ibadetleri câmî bir muhtevadadır. Dolayısıyla gerçek musallîler (namaz kılanlar), yerde ve gökte bütün varlıkların yapmış olduğu ibadetlerin cümlesini içine alan bir ibadet yapmış olarak hesapsız mükâfat ve derûnî tecellîlere nâil olurlar.

NAMAZIN HUSUSİYETİ

Merhum Süleyman Çelebi, namazın bu husûsiyetini ne güzel ifade eder:

Her kaçan kim bu namazı kılalar,

Cümle gök ehli sevâbın alalar…

Çünkü her türlü ibadet bundadır,

Hakk’a kurbiyyetle vuslat bundadır…

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Namaz, yüce ve büyük olan Allâh’ın rızâsını kazandırır. Meleklerin sevgisine nâil eder. Peygamberlerin yoludur. Mârifet nûrudur. Îmânın aslıdır. Duânın icâbetine vesîledir. Amelleri makbûl kılar. Rızka bereket getirir. Vücuda rahatlık verir. Düşmanlar üzerine silâhtır. Şeytanı uzaklaştırır. Ölüm meleği ile musallî arasında şefaatçidir. Kabirde kandildir ve orada bir yaygıdır. Münker ve Nekir meleklerine cevaptır. Kıyâmete kadar kabirde can yoldaşıdır. Kıyâmet günü olduğunda, namaz kılanların üstünde bir gölgeliktir. Başında taçtır. Bedenine elbisedir. Önünde giden nurdur. İnsanlarla arasına gerilen bir perdedir. Rab’leri huzûrunda mü’minlerin hüccetidir. Mîzanda ağırlıktır. Sıratʼtan geçiştir. Cennetʼe anahtardır. Çünkü namaz, tesbîhtir, hamddir, tâzimdir, kıraat ve duâdır. Hâsılı, fazîletli amellerin hepsi, vaktinde kılınan namazdadır.”[1]

ALLAH İLE KAVUŞMA NOKTASI

Bunun içindir ki namaz, Allâh ile kavuşma noktasıdır ve ümmete küçük bir mîrâc olarak ikram edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de “…Secde et ve yaklaş!” (el-Alak, 19) buyrulduğu vechile, Rabbin huzûruna çıkabilme nîmeti de, namazla elde edilir.

Gerçek namazda bütün mâsivâ aradan çıkar, dünyevî her şey silinir. Kul ile Mâbûd, buluşma meclisinde beraber olur. İlâhî sırların derinliklerine doğru mesâfe alır. Çünkü beş vakit namaz, Mîracʼdaki buluşmanın ardından Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e Cebrâil’siz bir şekilde farz kılınmış ve böylece araya hiçbir vâsıta koymadan sırf Allah ile halvet olabilmeye hasredilmiştir. Bu halvette dâimâ o Mîracʼdaki «قَابَ قَوْسَيْنِ»[2] ve “müşâhede-i ilâhî” hâlini yaşayan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;

“…Namaz, gözümün nûrudur…” buyurmuşlardır. (Nesâî, İşretü’n-Nisâ, 10; Ahmed, Müsned, III, 128, 199)

Namazla kazanılacak kemâlât, huzur, sükûn, itmi’nân ve kurbiyyet, hiçbir ibadetle kazanılamaz. Dünyada namazın rütbesi, âhirette Cenâb-ı Hakk’ı görmenin rütbesi gibidir. Zira dünyada kulların Allâh’a en yakın olduğu an, namaz ânıdır. En ince lezzetler ve mânevî tecellîler, namazdadır.

Denilebilir ki bütün ibadetler, âdeta kulu namaza hazırlamak için birer basamak mesâbesindedir. Bunun içindir ki namaz;

“Dînin direği ve mü’minlerin mîrâcı” olarak tavsif buyrulmuştur.[3]

Bütün ulvî mâhiyetiyle namaz, Allah ile kul arasında ikiye taksim edilmiş müstesnâ bir ibadettir. Yani o, tıpkı Fâtiha Sûresi gibidir. Fâtiha ki, besmele’den «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»e kadar Cenâb-ı Hakk’a mahsustur. «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» âyeti, bir yönüyle Allâh’a, bir yönüyle de kula dönüktür. Bu, kulun Hakk’a ibadetini, Hakk’ın da kula mâbûdiyyetini cem eder. Yani yegâne mâbud (kendisine ibadet edilen) Allah olduğu hakîkati çerçevesinde kul, ibadetini yalnız Allâh’a hasretmelidir. Bundan sonraki âyetler ise, kula mahsustur. Nitekim hadîs-i kudsîde buyrulur:

“Namazı Benʼim ile kulum arasında ikiye böldüm; yarısı Benʼim, yarısı onundur.” (Müslim, Salât, 38-40)

Dolayısıyla namaz, kulun Allâhʼa duâ, yakarış, yani “münâcât”ıdır. Bir “zikir”dir. Cenâb-ı Hak buyurur:

“…Benʼi zikir için namaz kıl!” (Tâhâ, 14)

Yine Cenâb-ı Hakk’ın buyurduğu:

“Benʼi zikrediniz, tâ ki Ben de sizi zikredeyim!..” (el-Bakara, 152) sırrı, diğer ibadetlerden ziyâde namazda gerçekleşir.

Böylece namaz zikri esnâsında:

“...Ben, Benʼi zikredenle beraberim...” (Buhârî, Tevhîd, 15) hadîs-i kudsîsi tahakkuk eder.

Ancak kulun bu beraberlikten lâyıkıyla istifade edebilmesi için “ihsân” hâlinde bulunması zarûrîdir. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyururlar:

“...İhsân, Allâh’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir! Sen O’nu göremiyorsan da O, seni görüyor ya!..” (Müslim, Îmân, 1)

İşte bu şekilde kılınan bir namaz; gözün nûru, gönlün mîrâcı olur.

Namaz, Hazret-i Mûsâ’ya yol gösteren nûrânî ağaç gibidir. Namaz, kırık kalplerin tesellîsi, dünya kargaşasından yorulan gönlün rahatlığı, rûhun lâhûtî gıdası, canların şifâsı ve âriflerin lisânıdır.

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, dünyevî meşgaleler gönlüne ağırlık verdiğinde:

يَا بِلَالُ اَقِمِ الصَّلَاةَ اَرِحْنَا بِهَا

“Ey Bilâl! (Ezan okuyarak ve) namazın ikāmesini söyleyerek bizi rahata kavuştur.” buyururlardı. (Ebû Dâvûd, Edeb, 85/4985)

Çünkü namaza benzeyen hiçbir ibadet yoktur. Namaz kılan kimse, namazdan başka hiçbir şeyle meşgul olamaz. Namaz onu, her türlü alâkadan keser. Hak ile baş başa târifsiz bir vuslat yaşatır.

Diğer ibadetlerde durum böyle değildir. Meselâ oruçlu kimse, pazarda müşteri de olur, satıcı da… Hacceden de kezâ böyledir. Ama musallî, ne satıcı olur, ne de alıcı… O, sadece musallîdir. Yani maddesi de mânâsı da, huzûr-i ilâhîdedir.

Kâmil mü’minler;

“…Muhakkak namaz, mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (en-Nisâ, 103) âyet-i kerîmesinin beyânı vechile, ömür boyu günde beş kere itaat ve mücâhede tatbikâtı yaparlar. Bunun yanında, nâfilelerle de olgunlaşa olgunlaşa nihâyet Rabbimizʼin; «اِرْجِع۪ي اِلٰى رَبِّكِ» “Rabbine dön!..” (el-Fecr, 28) emri mûcibince rahmet ve sonsuz ihsanlara kavuşarak fazîletli kullar arasına katılıp Dâru’s-Selâm’a, yani saâdet ve selâmet yurdu Cennetʼe nâil olurlar.

O mü’minler, âyette buyrulan;

“Siz Benʼi zikredin, Ben de sizi zikredeyim!..” (el-Bakara, 152) makamındadırlar.

Yine onlar:

“Allâh’ın zikri en büyüktür!” (el-Ankebût, 45) beyânından nasîb almışlardır.

Bu ifade, “Allâh’ı zikir, yani namaz en büyük iştir.” demek olduğu gibi, aynı zamanda; “Allâh’ın kulunu zikri, kulun O’nu zikrinden daha büyüktür.” demektir. Bunun için Hakk’a yakınlıkta en büyük pay, namazdadır.

Dipnotlar:

[1] Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn, thk. Yusuf Ali Büdeyvî, Beyrut: Dâru İbn-i Kesîr, 1421/2000, s. 275.

[2] Bkz. en-Necm, 9.

[3] Bkz. Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, IV, 300/2550; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, I, 226.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Kulu Allâhʼa Yaklaştıran NAMAZ, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

Namazla İlgili Ayetler ve Hadisler

5 VAKİT NAMAZLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER

5 Vakit Namazla İlgili Ayet ve Hadisler

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

“ŞÜPHESİZ Kİ NAMAZ HAYÂSIZLIKTAN VE KÖTÜLÜKTEN ALIKOYAR” AYETİ

“Şüphesiz ki Namaz Hayâsızlıktan ve Kötülükten Alıkoyar” Ayeti

HUŞÛ NEDİR? HUŞÛ İLE NAMAZ NASIL KILINIR?

Huşû Nedir? Huşû İle Namaz Nasıl Kılınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.