Namazın Beş Vakit Olmasındaki Hikmetler

Farz olan beş vakit namazın her biri ayrı ayrı kıymet ve ehemmiyeti hâizdir. Peki namazın beş vakitte kılınmasının hikmetleri nelerdir?

BEŞ VAKİT NAMAZIN BEŞ HİKMETİ

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“…Namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisâ, 103)

Farz olan beş vakit namazın her biri ayrı ayrı kıymet ve ehemmiyeti hâizdir. Günün belli vakitlerine dağılışı da, insan için hem rûhî hem de bededî bakımdan bin bir fâide ve hikmet ihtivâ eder.

ALLAH’I HATIRDA TUTMA HASLETİ

İslâm, yeryüzünün tek hâkiminin Allah olduğunu zihinlere yerleştirmek, insanın bunu her zaman hissetmesini sağlamak maksadıyla, günde beş vakit namazı emretmiştir. Namaz, günün belli vakitlerinde tekrarlandığı için nefisler üzerinde daha tesirli, arzu ve hevesleri daha çok dizginleyici, her hususta doğruluğa ve istikâmete daha çok teşvik edicidir. Bu sayede insan, her hâl u kârda dâima Allah’ı hatırda tutma hasletini kazanır.

EN GÜZEL İBADET

Güne başlarken, işten yorulunca, gün biterken ve istirahate çekilirken dâimâ Allah’ı hatırlamak ve onun her vakitte ayrı ayrı tecellî eden nimetlerine şükredebilmek için yapılması gereken en güzel ibadet namazdır.

Bu namazlar, günde beş vakit Yaratıcımız’a karşı teslimiyet ve şükrân duygularımızı ifade edebilmek için birkaç dakikalığına her türlü dünyevî kaygıdan uzaklaşmamızı sağlar. Böylece, gün içinde zaman zaman bizi şahsî meşguliyetlerimizin monotonluğundan kurtarıp birkaç dakikalığına rahatlatır.

NAMAZIN BEŞ VAKTE YAYILMASININ SEBEPLERİ

Bir günün beşe bölünüp bu vakitlerin belli aralıklarla ilan edilmesi, aynı zamanda insanı dakik, dikkatli ve disiplinli olmaya zorlayan güzel bir zaman ayarlamasıdır. Bir Müslümanın günlük, haftalık, aylık, senelik ve ömürlük olmak üzere beş türlü zaman ayarlaması vardır. Namaz mü’mine günlük, Cuma haftalık, oruç aylık, zekât yıllık, hac da ömürlük zaman planlamasını öğretir. Bu sûretle insan dikkatli ve disiplinli bir çalışma hayatına girer. İnsan ömrü çok kıymetlidir. Vakit ile nakit kazanılır ancak nakitle vakit kazanılmaz. Şafaktan yatsıya kadar belli zamanları kollayan ve bu zamanlardaki işleri görmeye hazırlanan bir kişi şüphesiz ki pısırık ve uyuşuk değil, faal ve cevval olacaktır. Asr Sûresinde zamana yemin edilerek insanların umûmiyetle bu hususta hüsrana uğradığının ifade edilmesi, bu bakımdan son derece mânidardır.[1]

Diğer taraftan, günlük beş vakit namaz, insanlar için oldukça az ve yerine getirilmesi çok kolay bir vazifedir. Yirmi dört saat içinde insanın dünyevî işlerini bırakıp Allah’ın huzûruna çıkacağı zaman bir saat bile değildir. Ancak bu sayede kazanacağı faydalar pek çoktur.

[1] Prof. Dr. Süleyman Uludağ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 78-79.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

 

 

İslam ve İhsan

NAMAZIN HİKMETLERİ NELERDİR?

Namazın Hikmetleri Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.