Müminin Boykot Hassasiyeti Nasıl Olmalıdır?

Zâlim siyonistlerin, Gazzeli kardeşlerimize yaptıkları zulme alenen desteğini açıklayan bütün firmalara karşı dünya genelinde bir boykot uygulanıyor. Bir mü’minin bu konudaki hassâsiyeti nasıl olmalı? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi cevaplıyor...

Evvelâ şunu ifade edeyim;

Kelime-i şehâdet getirerek İslâm dâiresine giren bir mü’minin, bu dâirenin dışında kalan her şeyden, elbette uzak durması îcâb eder. Meselâ Rabbimiz, neleri yiyip içebileceğimiz hususunda ölçüler koymuş. Giyim hususunda sınırlarımız var. Gözlerin bakışına konulmuş edep kâideleri var. Konuşurken dahî riâyet edilmesi gereken hassâsiyetler var. Hattâ bir mü’minin dâimâ sâdıklarla beraber olması ve zâlimlerden de uzak durması emredilmiş. (Bkz. et-Tevbe, 119; el-En‘âm, 68)

İsrail Mallarını Boykot Hususunda Mânidar Bir Misal

Her Müslümanın Hayatında Tabiî Olarak Bulunması Gereken Bir Hassâsiyet

Dolayısıyla boykot, takvâ şuuruna sahip olan her müslümanın hayatında tabiî olarak bulunması gereken bir hassâsiyet. Zira ilâhî hudutlar ve şerʼî sınırlar dâimâ korunacak. Hubb-i fillâh ve buğz-i fillâh, yani Allah için sevip yine Allah için buğzetmek, müʼminin hayat düsturu olacak. Yine müslümanın hayatında, şeytana ve nefse karşı dâimâ bir boykot şuuru olacak. Şeytanlaşmış insanlara karşı da boykot ve protesto hâlinde olacak müʼmin.

Bugün ise din kardeşlerimize zulümde sınır tanımayan, sînelerinde kalp yerine rezil ve mülevves bir et parçası taşıdıklarını her geçen gün daha da ifşâ eden siyonist yahudîlerin ürünlerine boykot uygulamak, çok daha ehemmiyetli bir hâl almıştır.

Günümüzde yaşanan vahşet, soykırım ve zulümler, siyonist yahudîlerin nasıl da zâlim bir toplum olduğunu açıkça ortaya koydu.

Fakat bir taraftan da bu hâdiseler, yiyecek-içecekten giyim-kuşama, temizlik maddelerinden teknolojik ürünlere kadar iğneden ipliğe pek çok hususta gayr-i müslimlere nasıl da bağımlı hâle gelmiş olduğumuzu meydana çıkardı.

Ömrü Boyunca Bir Boykot Titizliğine Sahip Olmalı

Hâlbuki mü’min; kendisine dayatılan yabancı menşeli ürünlere karşı -bugünkü gibi bir vahşet ve katliam mevzubahis olmasa bile- ömrü boyunca bir boykot titizliğine sahip olmalı. Bunu sadece birkaç günlük ve gelip geçici bir kızgınlıkla değil, akıl ve gönül sağlığını korumak, İslâm ve vatan düşmanlarına destek olmamak için dâimî şekilde yapmalı. Hattâ bunu bir hayat tarzı hâline getirmeli.

Bir hadîs-i şerîflerinde Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyuruyorlar:

“Sâde yaşamak îmandandır.” (Ebû Dâvûd, Tereccül, 1)

Nitekim ashâb-ı kirâm, sadece zayıf ve fakir oldukları dönemlerde değil, ülkeler fethedip geniş maddî imkânlara kavuştukları dönemlerde de zâhidâne yaşayışlarını terk etmemiş, mütevâzı bir hayat sürmeye devam etmişlerdir.

Unutmayalım ki;

“Zulmün sonu zevaldir.”

Vicdan sahibi gönüller, zulümlerin ilâhî yardımla hemen bitmesini, zâlimin bir an evvel kahrolmasını ve mazlumun da tez zamanda huzura kavuşmasını arzu ediyor. Fakat tarihe baktığımız zaman da görüyoruz ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de müşriklerin nice zulümlerine mâruz kaldı, nice haksızlıklarına uğradı; fakat sabretti. Söylemesi dile kolay ama, tam on üç sene boyunca Mekke’de müşriklerin ağır ezâ ve cefâlarına katlandı. Sayısız musîbet ve felâketle karşılaştı.

Allah Yolunda Çektiğin İşkenceleri Bize Biraz Anlatır mısın?

Efendimizʼin rahle-i tedrisinde yetişen ashâb-ı kirâm da öyle… Bir misal olması kabîlinden zikredelim:

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-, hilâfeti döneminde, ilk müslümanlardan olan Habbâb bin Eret -radıyallâhu anh-’a:

“–Allah yolunda çektiğin işkenceleri bize biraz anlatır mısın?” demişti.

Bunun üzerine Hazret-i Habbâb:

“–Ey Mü’minlerin Emîri, sırtıma bak!” dedi. Onun sırtına bakan Hazret-i Ömer:

“–Ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmemiştim.” diyerek hayretler içinde kaldı. Habbâb -radıyallâhu anh- şöyle devam etti:

“–Kâfirler ateş yakarlar ve beni elbisesiz olarak üzerine yatırırlardı. Ateş, ancak sırtımdan eriyen yağlarla sönerdi.” (İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, Kâhire 1970, II, 115)

Müşrikler ateşte kızdırdıkları taşları Hazret-i Habbâb’ın sırtına yapıştırırlar ve işkencenin şiddetinden mübârek sahâbînin etleri dökülürdü. Buna rağmen yine de kâfirlerin istedikleri sözleri söylemezdi. (İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, II, 114)

Zira îmânın lûtfettiği “vuslat” heyecanı ve şehâdet iştiyâkı, bütün dünyevî ıztırapları bertaraf ediyordu.

Habbâb bin Eret -radıyallâhu anh- şöyle anlatır:

Bir gün Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Kâbe’nin gölgesinde iken, yanına varıp kendisine müşriklerden gördüğümüz işkenceleri şikâyet tarzında anlattık. Ardından da bu işkencelerden kurtulmamız için Allah’tan yardım dilemesini talep ettik.

O da bize şöyle buyurdu:

“Sizden evvelki nesiller arasında, yakalanıp bir çukura konan, sonra testere ile baştan aşağı ikiye bölünen ve demir taraklarla etleri tırmıklanan, fakat yine de dîninden dönmeyen mü’minler olmuştur.

Allâh’a andolsun ki O, bu dîni tamamlayacak, hâkim kılacaktır. O derecede ki, bir kişi, Allah’tan ve koyunlarına kurt saldırmasından başka bir korku duymaksızın, San’a’dan Hadramut’a kadar emniyet içinde gidip gelebilecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz!..” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 29, Menâkıb 25, İkrâh 1; Ebû Dâvûd, Cihâd, 97/2649)

İlk müslümanlardan daha niceleri böyle çile ve ıztıraplar içinde idi. Akla hayâle gelmedik işkencelere mâruz kalıyorlardı. Müşrikler onları, ayaklarından zincirle bağlayıp elbisesiz bir hâlde sürükleyerek, sıcağın en şiddetli olduğu saatlerde çöle çıkarıyorlar, üzerlerine büyük kaya parçaları koyuyorlar, şuurlarını kaybedip ne söylediklerini bilmez hâle getirinceye kadar onlara işkencenin her türlüsünü tatbik ediyorlardı. Boğazlarını sıkıyor ve öldüklerini zannedinceye kadar bırakmıyorlardı. (Bkz. İbn-i Mâce, Mukaddime, 11; Ahmed, I, 404)

Ashâb-ı kirâm, işte bu tahammül ötesi işkence ve zulümler altında dahî îmanlarını korudular, bu ilâhî nîmetin bizlere kadar ulaşması için malları ve canları pahasına gayret sarf ettiler. Onlar, İslâm nîmetinin azametini gerçek mânâda idrâk hâlinde idiler. Böylece her iki dünyada da izzetin kapısını aralamasını bildiler. Fânî ömürleri:

“Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır bir takvâ ile korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin!” (Âl-i İmrân, 102) emr-i ilâhîsi muhtevâsında nihâyet buldu. Böylece gerçek ve ebedî saâdete nâil oldular.

Gözler Önünde Gazze Gerçeği

Bugün mazlum Gazze’de de bu gerçeği müşâhade ediyoruz. Îmânın, gönlü nasıl yüksek bir ufka taşıdığını göstermesi bakımından Gazze’de yaşanan şu hâdise ne kadar ibretli:

Bir muhâbir, evi yıkılmış, maddî bakımdan her şeyini kaybetmiş Filistinli kardeşimize şöyle soruyor:

“–Buğday yok, un yok, benzin yok, gaz yok, neredeyse hiçbir şeyiniz yok! Nasıl yaşayabiliyorsunuz? Bütün bu zor şartlara rağmen hayatınızı nasıl devam ettirebiliyorsunuz?”

Cevaptaki tevekkül ve teslîmiyet, ne kadar da muazzam:

“–Rabbimiz var. Allah var. Rızkı veren O. Hiçbir problem yok. İstedikleri kadar bomba atsınlar, vursunlar, yıksınlar… Bizden ölenler zaten şehîd olacak. Allah onlara rahmet eylesin. Ölmeyip yaşayanlar da bu yola devam edecek. Hayatta kalanlar çıktığımız bu yolu tamamlayacak. Onlar (zâlim düşmanlar) zelil olacak, biz ise bâkî kalacağız.”

Son olarak şu hâdiseyi nakletmek isterim:

Bedir Gazvesi, İslâm ve îmânın bir nevî var oluş mücadelesi mâhiyetinde bir savaştı. Mü’minlerin zaferiyle neticelendi. Müslümanlardan on dört kişi şehîd oldu. Buna mukâbil Ebû Cehil de dâhil olmak üzere yetmiş müşrik öldürüldü. Yetmiş kadar da esir alındı.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, zırhı üzerinde olduğu hâlde şu âyeti okuyarak çadırından çıkıyordu:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرُ

“O topluluk yakında hezîmete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar.” (el-Kamer, 45)

Bunu gören Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- şöyle diyor:

“Bu âyet Mekke’de nâzil olduğu zaman kendi kendime; «Acaba hangi cemaat bozguna uğratılacak? Kime galebe çalınacak?» demiştim.

Bedir günü gelip de Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bu âyeti okuduğunu duyunca, hezîmete uğrayacağı bildirilen topluluğun Kureyş müşrikleri olduğunu anladım. Âyetin tefsîrini o gün öğrendim.” (İbn-i Saʻd, II, 25; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 312)

Bu Hassâsiyet, Hepimiz İçin Bir Farîzadır, Din Kardeşliği Vazifesidir

Bugün Filistin’de yapılan mücadeleye Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bir işareti vardır. Taberânî’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır:

“İslâm’ın başı peygamberlik ve rahmettir. Ardından hilafet ve rahmet olur. Ardından saltanat ve rahmete dönüşür. Akabinde emirlik ve rahmet olur.

Sonrasında İslâm’a merkeplerin birbirini ısırması gibi saldırırlar.

İşte o vakit cihâda yönelin. O vakit en hayırlı cihâdınız sınırlarda nöbet tutmaktır. Sınır nöbeti (ribat) tutacağınız en fazîletli yer de Askalan’dır.” (Taberânî, el-Muʻcemü’l-Kebîr, XI, 88/11138)

Bizler her ne kadar Filistin’in şehirlerinden biri olan Askalan’da olamasak da, oradaki din kardeşlerimize, Cenâb-ı Hakk’ın güç-kuvvet vermesi için duâ edelim. Elimizden gelen maddî-mânevî hiçbir yardımı esirgemeyelim. Zira bu hassâsiyet, hepimiz için bir farîzadır, din kardeşliği vazifesidir.

Rabbimiz, en kısa zamanda zâlim ve gaddar siyonistleri hezîmete uğratsın. Filistinli kardeşlerimize sabır, sebat, direnme ve dayanma gücü ihsân eylesin. Din kardeşlerimizi zâlimler gürûhuna karşı mansur ve muzaffer kılsın. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Genç Dergisi, Yıl: 2024 Ay: Ocak Sayı: 208

İslam ve İhsan

İSRAİL MALLARINI BOYKOT HUSUSUNDA MÂNİDAR BİR MİSAL

İsrail Mallarını Boykot Hususunda Mânidar Bir Misal

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.