MİNNETTAR OLUNACAK İNSAN

Hizmet ehli, her şeyden önce hizmetin kendisi için büyük bir nîmet ve lûtuf ol­du­ğu­nu dü­şün­me­li ve bu­nu hiz­me­tin bi­rin­ci düsturu ka­bul et­me­li­dir. Ayrıca nîmetin de­va­mı­nın şü­kür­le kā­im ol­du­ğu­nu id­râk ede­rek, Rabbi­ne kar­şı hamdini ve şü­krünü artırma gayreti içe­ri­sin­de bu­lun­ma­lı­dır.

Ali Râ­mi­te­nî Haz­ret­le­ri şöyle buyurur:

“Min­net­le (ba­şa kak­mak sû­re­tiy­le) hiz­met eden çok­tur. An­cak hiz­me­ti nî­met bi­len­ler ise pek az­dır. Siz hiz­met­te bu­lun­ma fır­sa­tı­nı ele ge­çir­miş ol­ma­yı nî­met bi­lir ve hiz­met et­tik­le­ri­ni­ze min­net­tar ka­lır­sa­nız, her­kes siz­den mem­nun olur ve şi­kâ­yet­çi­niz aza­lır...”

Öm­rü­nü Al­lâh’ın mah­lû­kâ­tı­na hiz­me­te ada­mış olan mer­hum pederim Mû­sâ Efen­di -kud­di­se sir­ruh-, hiz­me­tin kıy­met ve ehem­mi­ye­ti­ni şöy­le ifâ­de bu­yu­rur­lar­dı:

“Mü’min, ibadet ve hay­rın bü­yü­ğü­ne kü­çü­ğü­ne bak­ma­yıp, fır­sat düş­tük­çe ih­lâs ile hep­si­ni yap­ma­ya gay­ret et­me­li­dir. Çün­kü bü­yük hiz­met ya­pan pek çok kim­se­ler, bâ­zı kü­çük gö­rü­nen hiz­met­le­ri ih­mâl eder­ler. Hâl­bu­ki Allah Te­âlâ’nın rı­zâ­sı ne­re­de­dir, han­gi­sin­de­dir bi­lin­mez.

Şu­nu id­râk et­me­li­dir ki, hiz­met et­me fır­sa­tı her­ke­se nasip ol­maz. Çok kim­se­ler var­dır ki, her hu­sus­ta hiz­met kâ­bi­li­yet­le­ri ol­du­ğu hâl­de, za­man ve me­kân mü­sâ­it ol­ma­dı­ğın­dan hiz­met et­mek­ten na­sip­le­ri yok­tur. Hiz­met eden­ler, hiz­me­ti bir nî­met bi­lip te­vâ­zû­la­rı­nı ar­tır­ma­lı ve hat­tâ bu nî­me­te ve­sî­le ol­duk­la­rı için hiz­met edi­len­le­re te­şek­kür edâ­sı için­de bu­lun­ma­lı­dır­lar.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle