Tasavvuf

Şeyhlikle İlgili Özel Şartlar Öne Sürenler var Mıdır?

Diğer tarîk mensûblarından şeyhlikle ilgili özel şartlar öne sürenler var mıdır? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

İbn Arabî Hazretleri’nin Emr-i Muhkem Eserinde Geçen Şeyhte Olması Gereken Özellikler

İbn Arabî hazretlerinin Emr-i muhkem adlı eserinde bahsettiği mürşidde bulunması gereken özellikler nelerdir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Kâmil Bir Mürşide Bağlanmanın Hükmü Nedir?

Kâmil bir mürşide bağlanmanın hükmü nedir? Farz mı, vâcib mi, sünnet mi? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Şeyh Ne Demektir? Mürşid-i Kâmil Kime Denir?

Şeyh ne demektir? Mürşid-i kâmil kime denir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

“Feyz Alamadım” Diye Başka Tarîkata Geçmek Doğru mu?

Müteşerrî bir tarîkata girip: “Feyz alamadım” diye başka tarîkata geçmek doğru mu? Feyz alamamak kendimizle mi, yoksa tarîkatla mı alâkalı? Prof. Dr. Hasan Kami

Hangi Tarîkat, Hangi Meşrebdekilere Daha Uygundur?

Hangi tarîkat, hangi meşrebdekilere daha uygundur? Bunu tesbit etmenin yolu var mıdır? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Nakşbendîlik’te Allah’a Ulaşmanın En Kısa Yolu Nedir?

Nakşbendîlik’te Allah’a vâsıl olmanın en kısa yolu nedir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Nakşbendîlik’te Allah’a Vâsıl Olmanın En Kısa Yolu Nedir?

Nakşbendîlik’te Allah’a vâsıl olmanın en kısa yolu nedir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

"Tarîkat Zamanı Değil, Îmânı Kurtarma Zamanıdır” Diyerek Tasavvufa Karşı Çıkanlar

Bir cemâat: “Artık tarîkat zamanı değil, îmânı kurtarma zamanıdır” diyerek tarîkat ve tasavvufa karşı çıkıyor. Neler söylersiniz? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz c

“Bütün Tarîkatların Sonu, Nakşbendîlik’in Başıdır” Sözünden Kasıt Nedir?

“Bütün tarîkatların sonu, Nakşbendîlik’in başıdır” sözünün yoru-mu nasıldır? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor..

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.