Hac

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER

Günlük hayatımızda Hac ve Umre'ye dâir söylenen kelimeler ve anlamları... ÂFÂK-ÂFÂKÎ Sözlükte ...

GÖNÜLLERİ DİRİLTEN İBÂDET

Hac, Allâh’ın sonsuz rahmetinin tecellî ettiği, afv ü mağfirete mazhar olan müslümanların derin bir ...

HER ŞEYİ DIŞARDA BIRAK

Müzdelife, “El-Meş‘aru’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu bir mekân. Mü ...

BAŞTANBAŞA İYİLİK VE GÜZELLİK

Madden ve mânen o mübârek topraklara koşuş, kumlu çölleri görmek için değildir. Oralara yöneliş, İ ...

ALLAH’A TESLİM OLMANIN TESCİLİ

Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm- hakkında bir rivâyette “–Allâh, bana bir oğul verirse, onu kurban ...

“SEN BİZİ BURAYA BUNUN İÇİN Mİ ÇAĞIRDIN?”

Haccı îfâya yönelen âşık gönüller, bir taraftan bu duâ ile yoğrulurken diğer taraftan Harem dâhili ...