Güncel Meseleler

Yetmiş Bin (70 000) Kelime-i Tevhid Okumanın Dinî Dayanağı Var mıdır?

Yetmiş bin (70 000) kelime-i tevhid okumanın dinî dayanağı var mıdır?

Cenazenin Yüzünü Açıp Bakmak Caiz midir?

Yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir?

Kadınların Cuma Namazı Kılması Farz mı?

Kadınların cuma namazı kılmaları farz mıdır?

Yolculuk Yapmak Zorunda Olan Stomalı Bir Birey Eğer Stoma Torbasını Boşaltma ve Yeniden Abdest Alma İmkânı Yoksa Namazlarını Nasıl Kılabilir?

Yolculuk yapmak zorunda olan stomalı bir birey eğer stoma torbasını boşaltma ve yeniden abdest alma imkânı yoksa namazlarını nasıl kılabilir?

Stomalı Kimseler Camide Cemaatle Kılınan Vakit Namazlarına Katılabilirler mi?

Stomalı bireyler camide cemaatle kılınan vakit namazlarına katılabilirler mi?

Kekeme Olan Kimse Başkalarına Namaz Kıldırabilir mi?

Kekeme olan kimse başkalarına namaz kıldırabilir mi?

Müdrik, Mesbûk, Lâhik Ne Demektir? Bunlar Namazlarını Nasıl Kılarlar?

Müdrik, Mesbûk, Lâhik ne demek, kime denir? Bu durumlardaki kimseler namazlarını nasıl kılarlar?

Kur’an Okuyamayan Okuyabilene Namaz Kıldırabilir mi?

Kur’an okuyamayan okuyabilene namaz kıldırabilir mi? İmamlık yapmanın şartları nelerdir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Yapay Et Fetvası Verdi mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu yapay et fetvası verdi mi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçek mi?

Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi’de Kılınamayan Namazların Kazası Gerekir mi?

Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi esnasında hastalar namazlarını nasıl kılabilirler? Bu durumlarda kılınamayan namazların daha sonra kaza edilmeleri

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.