Ayetler ve Sureler

İstikamet Duası

Fatiha suresinin özü nedir? Her gün 5 vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresi bize neyi anlatıyor? Müslüman nasıl bir yol üzere olmalıdır?

Nasr Suresi Anlamı ve Okunuşu

Nasr ne demek? Nasr (İzaca) suresi ne zaman nazil oldu? Nasr (İzaca) suresi kaç ayet? Nasr (İzaca) suresi ne anlatıyor? Nasr (İzaca) suresinin okunuşu, anlamı v

Duha Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Duha ne demek? Duha suresi Mekki midir, Medeni midir? Duha suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Duha suresi kaç ayettir? Duha suresi ne anlatıyor? Duha sur

Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı

Tebbet ne demek? Tebbet suresi ne zaman nazil oldu? Tebbet suresi kaç ayet? Tebbet suresi ve anlamı nedir? Tebbet suresi ne anlatıyor? Tebbet suresi meali ve Ar

Tur Suresi

Tur ne demek? Tur suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Tur suresi kaç ayettir? Tur suresi ne anlatıyor? Tur suresinin fazileti nedir? Tur suresi ne için ok

Fil Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Fil suresi adını nereden almıştır? Fil suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Fil suresi kaç ayet? Fil suresi kaçıncı suredir? Fil suresi ne anlatıyor? Fil (

Kafirun Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Kafirun ne demek? Kafirun suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Kafirun suresi kaç ayettir? Kafirun suresi ve anlamı nedir? Kafirun suresinin okunuşu, anlam

Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı

Nas ne demek? Nas suresi ne zaman nazil oldu? Nas suresi kaç ayet? Nas suresi ne anlatıyor? Nas suresi ve anlamı nedir? Nas suresi meali, Türkçe ve Arapça. Nas

Fecr Suresi

Fecr ne demektir? Fecr suresi okunuşu ve meali nedir? Fecr (Velfecr) suresinin fazileti nedir? Fecr suresinin Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve tefsiri. Fecir s

Enam Suresi 162. Ayet

Enam suresi 162. ayette Allah'a verdiğimiz söz nedir? Enam suresi 162. ayetin anlamı ve tefsiri...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.