İslam Hukukunda Boşama (Talak) Çeşitleri

Boşama çeşitleri nelerdir? Bir erkek eşini nasıl boşamalıdır? Kaç çeşit boşama vardır? Mü’min hangisini tercih etmelidir? İslam hukukuna göre boşama (talak) çeşitleri.

Evlilikler sürekli olarak devam etmek üzere yapılır. Ancak eşler uyuşamaz, kişilikleri ve dinleri zarar görmeye başlarsa boşanma gerekli hale gelebilir. Birbirinden nefret eden, belki aralarına düşmanlık giren ve bir arada yaşamalarına imkân kalmayan karı - kocanın ayrılması, birlikte yaşamaya çalışmalarından daha tercihe şayan olduğunda açıklık vardır.

BOŞAMA ÇEŞİTLERİ

Boşama hemen sonuç doğurup doğurmaması bakımından ikiye ayrılır. Ric’î ve bâin boşama. Ric’î boşama normal boşama ifade eden sözcükler kullanılarak bir veya iki defa yapılan boşama türüdür. «Seni bir boşama ile boşadım» demek gibi. Bâin boşama ise «Seni kesin boşama ile boşadım» sözü ile olabileceği gibi, şiddet ifade eden sözcüklerle veya kinâyeli sözcük denilen «Çık, git, bir daha dönme» veya «Babanın evine git» gibi sözcüklerle de yapılabilir. Ancak bu sözcükler başka anlama gelebildiği için boşama niyeti de şarttır.

Ric’î boşamada koca iddet süresi içinde eşine döndüğü, başka bir deyimle eşler barıştıkları takdirde, yeni bir nikâha gerek olmaksızın evliliklerini sürdürebilirler. Ancak kullanılan bir veya iki boşama, sayı olarak eksilmiş bulunur. İddet sonuna kadar dönüş olmamışsa ric’î boşama bâine dönüşür.

Bâin boşama ise evliliğe derhal son verir ve gerek iddet içinde ve gerekse iddetten sonra yeni bir nikâh olmadıkça evliliğin devam etmesine imkân bulunmaz. Diğer yandan bâin boşama üçüncü boşama niteliğinde olursa, yeni evlilik için «hülle» şarttır.

BAİN TALAK (BOŞAMA) ÇEŞİTLERİ

Şu çeşit boşamalar bâin boşama niteliğindedir:

  1. Kocanın cinsel birleşmeden önce boşaması,
  2. Kadının, kocasına vereceği bir bedel karşılığında anlaşmalı boşanması. Buna «muhâlea» denir.
  3. Şiddet ifade eden veya kinâyeli olan sözcüklerle boşama. Bu son durumda boşama niyeti de gereklidir.
  4. Ric’î boşamanın iddet sonunda bâin boşamaya dönüşmesi.
  5. Bir defada veya ayrı sözlerle üç boşama bâin boşama niteliğindedir.

SÜNNETE UYGUN OLAN BOŞAMA

Sünnet üzere yapılan boşama şu iki şekilden birisi ile olmalıdır:

  1. Koca, eşini temizlik günlerinde bir ric’î talakla boşayıp iddet sonuna kadar bekler. Buna «en güzel boşama» denir.
  2. Koca, eğer eşiyle bütün bağları koparmak istiyorsa, üç temizlik süresi içinde birer defa ric’î talakla boşar. Buna da «güzel boşama» adı verilmiştir.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

BOŞANMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Boşanma Çeşitleri Nelerdir?

İSLAM'DA BOŞANMA NASIL OLUR?

İslam'da Boşanma Nasıl Olur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.