İslam Hukuku Neyi Tanzim Eder?

Salih amel ne demektir? İslam hukuku neyi ifade eder? İslam hukukunun tanzim ettiği ilişkiler.

İslâm’da îmandan sonra her kuldan istenen “sâlih amel” mefhumu, çok şümullüdür. Sâlih amel; her şeyin sulh u salâh içinde, ilâhî ölçüler istikâmetinde, düzgün ve her iki cihan için faydalı olmasını ifade eder.

İSLAM HUKUKUNUN TANZİM ETTİĞİ İLİŞKİLER

İslâm’da hukuk;

  1. İnsanların Allah ile
  2. İnsanların birbirleriyle ve
  3. İnsanların sâir canlılar ile hattâ cansız varlıklarla olan münâsebetlerini tanzim eder.

İslâm’a göre keyfî olarak avcılık yapıp bir hayvanı öldürmek, hattâ nâ-hak yere bir ağacın dalını kırmak dahî zulümdür.

Rahmet dîni olan İslâm, günümüzde İslamofobi projeleri neticesinde terörle yaftalanmak istense de, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in 23 senelik nebevî hayatı; âdeta insana, hayvana ve nebâta karşı yapılan terörle mücadele mâhiyetindedir.

İslâm’da, insanın doğduğu andan vefât edip kabrine konulduğu âna kadar her safhada yapılması gerekenler tayin ve tespit edilmiştir. İslâm’ın hayatı tanzim eden tâlimatlarının bütününe “şerîat” adı verilir.

Şer’î emirlerin zarûrî olanları farzlardır ve bunlarda, toplumun en zayıf ferdinin dahî yapabileceği seviye esas alınmıştır.

Farzların dışında da ilâhî ve nebevî tâlimatlara riâyet etmek isteyenler için, sünnetler, müstehaplar ve âdâb ile çerçeve genişler ve bütün hayatı kuşatır. Müslümanlar bu esaslara zorla değil; bilâkis îman muhabbetiyle, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına nâil olma arzusuyla itaat ederler.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İSLAM HUKUKU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İslam Hukuku Nasıl Ortaya Çıktı?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.