İman ve İbadette Sebat Etmek İçin Okunacak Dualar

Peygamber Efendimizinde okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği iman ve ibadette sebat etmek için okunacak dualar, Arapça Türkçe okunuşları ve anlamı...

Sözlükte bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, bir kimsenin söylediğini kabullenmek, demek olan “iman”; dinî bir terim olarak; Resûlullah (s.a.s.)’ın Allah’tan alıp bize bildirdiği kesin olarak sabit olan şeyleri şeksiz ve şüphesiz kalp ile tasdik etmektir. İmanın yeri kalptir. Bir insanın, şartlarına uygun iman ettikten sonra, bu imanını son nefesine kadar koruması gerekir.

Yüce Allah, Kur’ân’da;

 “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin / imanınızda sebat edin” (Nisâ, 4/136) anlamındaki ayet ile imanımızı korumamızı;

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün” (Âl-i İmrân, 3/102) anlamındaki ayeti ile de son nefesimize kadar Müslüman olarak yaşamamızı ve imanla bu dünyadan ayrılmamızı istemektedir.

İmanımızı koruyabilmemiz için Allah’a ve peygambere itaat etmemiz ve bu konuda Allah’tan yardım istememiz gerekir. Yüce Allah, akıllı insanların;

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin” (Âl-i İmrân, 3/8) şeklinde dua ettiklerini bildirerek bu konuda bize yol göstermektedir.

Bu bağlamda ümmetine örnek olması için Peygamberimiz şu duayı çok yapmıştır:

Yâ mukallibe’l-kulûbi! Sebbit kalbî alâ dînike.

(Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!)” (Tirmizî, Kader, 7)

“Allâhümme’srif kulûbenâ ilâ tâ’atike.

(Allah’ım! Kalplerimizi sana itaat etmeye yönlendir.)” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 902)

Peygamberimizin bu duaları çok yaptığını bildiren sahâbî Enes bin Malik, Hz Peygambere; “Ey Allah'ın Resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Sen bizim (dinde sebat edemeyeceğimizden) mi korkuyorsun?” diye sormuş, bunun üzerine Peygamberimiz;

Evet! Kalpler, Allah’ın parmaklarının arasındadır.

Kalpleri istediği gibi çevirir.” (Tirmizî, Kader, 7) buyurmuştur.

Bu itibarla mü’min, hem Allah ve Peygamberin emirlerine uymak; şirk, küfür, nifak ve haramlardan kaçınmak suretiyle imanını korumalı, hem de bu duayı sık sık samimiyetle okuyarak Allah’tan yardım istemelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), küfre düşmekten Allah’a sığınmıştır:

“Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri.”

Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım.”

(Neseî, es-Sünenü’l-Kübrâ, İstiâze, 28; No:7920; Ahmed b. Hanbel, V, 36)

Kaynak: Dualar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayıları

İslam ve İhsan

HADİSLERDE GEÇEN DUALAR

Hadislerde Geçen Dualar

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

Kur’an’da Geçen Dualar

DUASI KABUL OLANLAR - DUANIN KABUL OLDUĞU YER VE VAKİTLER

Duası Kabul Olanlar - Duanın Kabul Olduğu Yer ve Vakitler

EN ETKİLİ DUALAR NELERDİR?

En Etkili Dualar Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.