İdealist Müslümanlar

İslâm’ın hareket ve aksiyon yönünü en güzel temsil eden örnekler.

İlâhî imtihanların mekânı olan dünyada, sürekli hak ile bâtılın, îman ile küfrün, hayır ile şerrin mücâdelesi vardır.

Bu mücâdelenin doğru tarafında peygamberler, sıddîklar, şehidler ve sâlih mü’minler vardır. Yanlış tarafında da şeytan ve avenesi, yani din düşmanları yer alır.

İşte bu mücâdelede bir mü’minin atâlet sergilemesi, hissiz, alık ve abus kalması, gerçek bir îman şuuruyla bağdaşmaz. Bunun için mü’min; canıyla, malıyla, kâbiliyetleriyle, emekleriyle, çevresi üzerindeki tesiriyle, velhâsıl sahip olduğu bütün imkânlarla İslâm’ın muzafferiyeti uğrunda gayret sarf etmelidir. Zira bu gayretler, hem kulun ebedî kurtuluşuna hem de Allah katında büyük ecirler kazanmasına vesîle olur.

İDEALİST MÜSLÜMAN ÖRNEKLERİ

Hâlid bin Velid radıyallâhu anh, İslâm’ın hareket ve aksiyon yönünü en güzel temsil eden kumandan sahâbîlerdendir. O, kader îcâbı ölümü yatağında karşılarken hüzünlenmiş ve kılıcına yaslanarak son nefesini ayakta vermek istemiştir. Onun son sözleri, bir mü’minin gayret heyecanını ne güzel yansıtır:

“Nice kılıçlar elimde parçalandı. Beni en çok müteessir eden şey, yatağımda ölmemdir. Rasûlullâh’ın ashâbından hiçbiri rahat döşeğinde ölmedi. Ya cihad meydanlarında veya uzak beldelerde İslâm dînini yaymak uğrunda garîb olarak (gurbette) şehîd oldular.

Âh Hâlid! Âh Hâlid!.. Ömrü savaş meydanlarında at koşturmakla, kılıç sallamakla geçen birinin sonu böyle yatakta mı olacaktı?! Hayır! İşte ben de ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım.

Mâlik bulunduğum tek varlığım olan atımı ve şu dayandığım kılıcı, savaşlarda tehlikelere atılmaktan korkmayan bir yiğide verin. Mezarımı da bu kılıcımla kazın ki cengâverler kılıç şakırtısından zevk duyarlar.”

  • Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî radıyallâhu anh’ın seksen küsur yaşında İstanbul seferine katılması,
  • Fatih Sultan Mehmed Hân’ın Trabzon fethine giderken, sarp geçitlerde elleri kanaya kanaya çektiği zahmetler,
  • Kanunî Sultan Süleyman’ın yetmiş küsur yaşındayken ordusunun başında Zigetvar Seferi’ne çıkması, bu sefer esnasında bataklığa saplanan bir topu, vezirlere, paşalara çıkarttırması,
  • Yavuz Selim Hân’ın Sînâ Çölü’nü aşan muazzam Şark Seferi ve daha nice misaller, İslâm’ın müslümanlara aşıladığı heyecan, çalışkanlık, dinamizm ve gayret-i dîniyyenin târihî tezâhürlerindendir.[1]

Velhâsıl sâlih bir mü’min, idealist insandır. Gayret-i dîniyye sahibi, fedakâr insandır. Allah rızâsı uğrunda yaptıklarını hiçbir zaman yeterli görmeyip dâimâ daha fazlasını yapabilmek için çırpınan insandır.

Dipnot:

[1] Bu hususta daha geniş mâlumat için Cihad Prensibi’ne bakınız.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Para ile İmtihanı, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ALLAH YOLUNDA GAYRET ETMEKLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Allah Yolunda Gayret Etmekle İlgili Örnekler

TEVEKKÜL ÖRNEKLERİ

Tevekkül Örnekleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.