Hz. Yusuf’un (a.s.) Misafiri

Hz. Yusuf’la (a.s.) çocukluk zamanda tanışıp ve bir müddet birlikte bulunan bir dostun Yusuf aleyhisselam'a misafir olması...

Samîmi ve şefkatli bir dost, uzak memleketlerden gelip Yusuf aleyhisselam'a misafir oldu. Çocukluk zamanlarında tanışmışlar ve bir müddet bir arada bulunmuşlardı. Misafir, Hazret-i Yusuf'a kardeşlerinin ettikleri hasedi ve zulmü hatırlattı. Hazret-i Yusuf: O hal bir zincirdi, biz de arslandık. Onun için boynumuza takılmışdı. Zincire bağlanmak arslan için utanılacak bir şey değildir. O tecellî kazayı İlahî icabı idi. Biz Hakk'ın kazasından şikayet etmeyiz.

Yusuf Aleyhisselam hikayeyi anlattıktan sonra misafire dedi ki:

-Ey filan! Bize hediye olarak ne getirdin? (Dostların kapısına eli boş gelmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir. Cenab-ı Hak mahşerde halka: Bu yeniden diriliş günü hani hediyeniz? Bakalım ne getirdiniz diye soracak ve "Bize yalnız başınıza ve muhtaç bir halde, tıpkı sizi ilk yarattığımızda olduğunuz gibi geldiniz" buyuracaktır.)

Misafir bu istekten sıkıldığı için feryad edecek hale geldi ve:

-Senin için birçok hediye aradım, fakat hiç birini gözüm tutmadı. Bir habbe altını bir ma'dene, bir damla suyu bir ummana nasıl götüreyim dedim. Eğer sana hediye olarak kalbimi Ve ruhumu takdim etseydim kirman vilayetine kimyon götürmüş olacaktım. Bu anbarda yani senin katında ve Mısır kıtasında bulunmayan bir tohum yoktur her şey bol bol mevcuttur. Bir tek senin güzelliğin müstesna ki, Onun eşi bulunmaz. Nihayet nurlu bir kalb gibi, cilalı bir aynayı huzuruna getirmeyi münasib gördüm. Ey güneş gibi gökyüzünün nuru olan Yusuf!.. O aynada güzel yüzünü göresin... Ey cemali parlak olan nuri musavver! Yüzünü gördükçe beni hatırlayasın diye sana ayna getirdim.

Misafir bunu derken koltuğunun altından bir ayna çıkardı.

Buradaki misafirden maksad kendini terbiye ettirmek için hak yola giren salik müriddir. Mutlak cemal sahibi ise Cenabı Hak'tır. Hadis-i Şerifte "Allah güzeldir, güzeli sever" buyurulmuştu. Ayna ise ilahî tecellîlerin akis yeri olan kalbdir. Allah'ın huzuruna saf ve mücella bir kalb götürmelidir ki onun tecellîsine ma'kes olabilsin. Nitekim Kur'an-ı Kerîmde:

"Kıyamet öyle bir gündür ki o gün ne malın ne evladın faydası olur. Ancak kalb-i selim ile Allah'ın huzuruna çıkabilenler kazanır" (Şuara: 33-89) buyurulmuştur.

Sanma ey haceki semden zer u isim isterleri [1]

Yevme la yenfeu[2] de kalb-i selim isterler.[3]

Dipnotlar:

[1] Zer u sim: Altın ve gümüş [2] Yevme la yenfeu. Kıyamet günü [3] Mesnevi Cild: 1 Kitap:5

Kaynak: Abdullah Sert, Altınoluk Dergisi, Sayı: 4

İslam ve İhsan

HZ. YUSUF (A.S.) KİMDİR?

Hz. Yusuf (a.s.) Kimdir?

HZ. YUSUF'UN (A.S.) DUASI

Hz. Yusuf'un (a.s.) Duası

HZ. YUSUF'UN (A.S.) KISSASI

Hz. Yusuf'un (a.s.) Kıssası

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.