Hz. Muhammed'in (s.a.) Peygamberliğinin İspatı

Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı nedir? Efendimize neden El-Emin dendi?

Bir peygamberin peygamberliğini ispat, ancak hiç şüphe taşımayan kesin bir delille mümkün olabilir. Bu kesin delil de, ya onun gösterdiği mucizeyi duyu organlarıyla idrak etmek yahut kesin bilgi ifade eden mütevâtir bir haberle o mucizeden haberdar olmaktır. Günümüzde bu deliller ancak Hz. Peygamber için geçerlidir. Önceki peygamberlerin mucizeleri kendi dönemlerinde yaşayan insanlar tarafından gözlenmiştir. Hz. Peygamber’in ise, başta Kur’an mucizesi olmak üzere, pek çok mucizesi bize tevatür yoluyla ulaşmıştır. O’nun peygamberliği bizce kesin bir delille sabit olduğundan, O’nun peygamberliğini haber verdiği herkesin, Allah’ın elçisi olduğunu kesinlikle kabul ederiz.

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arap toplumuna ve Hicaz bölgesine değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. O’nun getirdiği dinin hükümleri evrenseldir. Bu konuda bir ayette “Biz seni insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...”[1] buyrulmuştur.

EL-EMİN

Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği naklî delillerin yanında aklî delillerle de ispat edilmiştir.

O’nun üstün ahlakı ve örnek davranışları ile ilgili olarak anlatılanlar değerlendirilecek olursa, böyle üstün niteliklerin, ondan önce de sonra da kimsede bir araya gelmediği anlaşılır. O, bu nitelikleri hayatı boyunca korumuş, kendisine karşı çıkanlar bile onda eleştirilecek bir taraf bulamamışlardır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, insanların o derecede güvenini kazanmıştı ki, amansız bir düşmanı olan Ebû Cehil bile O’na günün birinde:

“–Ey Muhammed! Ben sana sen yalancısın, demiyorum. Fakat şu getirdiğin dâvetini istemiyorum...” demişti.

İşte sadece bu yönü bile O’nun peygamberlik iddiasını destekleyen çok güçlü bir aklî delildir. Diğer taraftan Müslüman olmayan bazı ilim adamlarının bile Hazreti Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem)’in eşsiz faziletlerini itiraf etmeleri onun harikulâde bir şahsiyet olduğunun delillerinden biridir. Buna La Fayette’i örnek verebiliriz. 1789 büyük Fransız ihtilâlinin fikrî temellerini hazırlayanlardan biri olan bu filozof, meşhur “İnsan Hakları Beyannamesi” yayınlanmadan, bütün hukuk sistemlerini araştırdı. Sonunda İslâm hukukunun üstünlüğünü görerek hayret içinde şöyle haykırmıştır:

“−Ey şanlı Muhammed! Adalette öyle bir zirveye ulaşmışsın ki, kimsenin o sevi­yeyi aşması bugüne kadar mümkün olamamış ve bundan sonra da olamayacaktır!..”[2]

[1] Sebe sûresi, 28. ayet

[2] Bkz. Kâmil Mîras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1972, IX, 289.

İslam ve İhsan

HZ. MUHAMMED'İN SON PEYGAMBER OLUŞU VE ÖZELLİKLERİ

Hz. Muhammed'in Son Peygamber Oluşu ve Özellikleri

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.