Hz. Muhammed'in Son Peygamber Oluşu ve Özellikleri

Allah’ın insanlığa gönderdiği son din; İslam ve son Peygamber: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özellikleri nelerdir? Son din ve son Peygamber hakkında bilgi...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), en son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Kur’an’ı Kerim ilahi mesaj zincirinin, peygamberlik ve vahiy müessesesinin onunla sona erdiğini, onun Hatemu’n-Nebiyyin (nebilerin sonuncusu) olduğunu kesin bir biçimde bize haber vermektedir:

“Muhammed sizin erkeklerinizden hiç birisinin babası değildir. Fakat O, Allah’ın Resulu ve nebilerin sonuncusudur...”[1]

Geçmişte ve günümüzde ortaya çıkan bazı sahtekârlar, peygamberlik iddiasında bulunmuşlardır. Bu tip iddia ve düşünceler, dini yıkmaya ve dinden sapmaya yönelik davranışlar olup, yukarıdaki ayetin hükmüne ve İslam’daki “Hz. Muhammed’in son peygamber olduğu” konusundaki temel inanca aykırıdır.

İnsanlık, o son peygamberin getirdiği kitap ve din ile olgunluğa erişmiş, artık yeni peygamberlere ve vahiylere ihtiyaç kalmamıştır. Toplumun gelişmesi ve ahlâken yükselebilmesi için yapılacak şey, Hz. Peygamberin getirdiği kitaptan hidayet aramak, Kur’an’a ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak ve gereğince yaşamaktır.

Son peygamber olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’i aleyhisselâm peygamberler arasındaki üstün özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Hz. Peygamber yaratılmışların en üstünü ve en hayırlısı, Allah’ın en sevgili kuludur. Bir ayette “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz...”[2] buyrulmuştur. Bir ümmetin en hayırlı ümmet olması, o ümmetin uyduğu peygamberinin de en üstün varlık olmasını gerektirir.
  2. Onun peygamberliği yalnız kendi çağındaki insanları değil kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı kapsamına alır yani evrenseldir. Halbuki öteki peygamberler belli topluluklar için gönderilmişlerdir. Bir ayette şöyle buyrulur:

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...”[3]

  1. Peygamberimizin peygamberliği kıyamete kadar sürecektir. Halbuki daha önceki peygamberlerin peygamberliği belli bir zaman dilimini içine alıyordu.
  2. Peygamberimiz son Resûl son Nebî velhasıl son Peygamberdir. Ondan başka insanlara peygamber gelmeyecektir.
  3. O, son peygamber olunca, onun getirdiği dinin de en son ve en mükemmel din olması tabiîdir. İslamiyet önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. İslâm, kıyamete kadar en son ve en mükemmel din olarak devam edecektir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Bugün size dininizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim...”[4]

Getirmiş olduğu dinin en son ve en mükemmel olması, peygamberliğinin evrenselliği, ümmetinin seçkinliği, mesajının kıyamete kadar sürmesi, Hz. Peygamber’i, diğer peygamberler arasında üstün kılmıştır.

[1] Ahzâb sûresi, 40. ayet

[2] Ali İmrân sûresi, 110. ayet

[3] Sebe’ sûresi, 28, ayet

[4] Maide sûresi, 3. ayet

İslam ve İhsan

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) SAHABİLERE ANLATTIĞI İBRETLİK KISSA

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sahabilere Anlattığı İbretlik Kıssa

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.