Hz. Hüseyin’e (r.a.) Ağıt

Peygamber Efendimiz’in sevgili torunu,Kerbela şehidi; Hz. Hüseyin’e (r.a.) yazılan ağıtlar...

Peygamberimizin reyhanı; Hz. Hüseyin’in (r.a.) ardından yazılan ağıtlar:

KERBELA MERSİYESİ - KÂZIM PAŞA

Zâlimler el urup hep şemşîr-i can-rubâya

Kasd ettiler serâpâ evlâd-ı Mustafâ’ya

Devrân olup müsâid ol kavm-i bî-hayâya

Îsâl olundu bî-dâd ser-hadd-i intihâya

Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya

Âmâc edip vücûdun bin nâvek-i kazâya

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya

Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Cûş eyleyip belâyâ mânend-i mevc-i tûfân

Keştî-i Ehl-i Beyt’i kıldı şikest ü vîrân

Maktul olup ser-â-ser ashâb-ı âl-i Zî-şân

Yektâ-rev oldu ol mâh çün âfitâb-ı rahşân

Her yandan etti savlet hınzır-veş Yezîdân

Ser-tâ-be-pâ vücudun zahm eyleyip kızıl kan

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya

Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Ashâb u âlinin hep kibârı vü sıgârı

Bir bir kılıp şehîd azm-i huzûr-ı Bârî

Dil teng edip susuzluk tâ Arş’a oldu sârî

Ezvâc-ı tâhirâtın feryâd-ı bî-karârı

Her yüzden etti tazyik a’dâ o şehriyârı

Âhir çıkıp elinden dâmân-ı ihtiyarı

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya

Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Yârân olup ser-â-pâ mest-i mey-i şehâdet

Meydanda kaldı tenhâ ol mihr-i evc-i hâcet

Bu hâl olup adûya sermâye-i cesâret

Etrâfın aldı birden ol kavm-i pür-dalâlet

Yetmiş iki yerinden mecrûh olup nihâyet

Bundan ziyâde harbe Hak vermeyip icâzet

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya

Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Ol şâh-ı din-penâhı tenhâ görünce düşman

Etti hücum u savlet şiddetle her taraftan

Bir hâle vardı âhir zahm-ı hadeng-i âhen

Mânend-i kasr-ı Cennet cisminde oldu rûşen

Envâ’-ı yârelerden her cânibinde revzen

Kâzım olup nihâyet bî-tâb harb ederken

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya

Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya[1]

AĞIT YAHUT FERYAT - MAHMUD KAYA

Şerha şerha oldu lebler, yandı cânım bir su ver

Kerbelâ’da yaktı zâlim, aktı kânım bir su ver

Ehl-i Beyt’iz, bî-günâhız kıymayın mâsumlara

Sizde insaf yok mu yâhû, gamküsârım bir su ver

Çöl tutuşmuş sanki volkan lav saçar her bir yana

Yavrular feryâd ederler yandı bağrım bir su ver

Gel Hüseyn’im gitme artık, lâl kesilmiş her taraf

El açalım yalvaralım, âsumânım bir su ver

Her geçen gün on Muharrem, pek yamandır hâlimiz

Sabra artık yok tahammül nâtuvânım bir su ver

Ülkemizde hor görülmek kahrediyor yâ Hüseyn

Cedd-i pâkin hürmeti’çin nevcivânım bir su ver

Fâtıma’nın örtüsüne el uzattılar bu gün

Ağlıyor vicdan-ı halkın, kahramânım bir su ver

Türk eliyle intikâm almak diler düşmanları

Gör bunu bîçâre millet, dinsin ağrım bir su ver

Bir yudum su vermeyen Peygamber’in evlâdına

Kahbe dünyâ istediğin şahsa var git bir su ver!..

[1] Kâzım Paşa, Dîvan, İstanbul 1289, s. 28-30.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

HZ. HÜSEYİN’İN (R.A.) KISACA HAYATI

Hz. Hüseyin’in (r.a.) Kısaca Hayatı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.