Hayatın Lezzeti Üç Şeydedir

Hayatın lezzeti şu üç şeydedir.

Hayâtın lez­ze­ti şu üç yer­de zu­hûr eder:

1) Aşk ile yaşanan bir îman­da.

2) Hu­şû ile edâ edi­len bir ibadet­te.

3) Mef­tûn edi­ci dav­ra­nış gü­zel­lik­le­riy­le ya­pı­lan hiz­met­te.

Ancak, ya­pı­lan hiz­met­le­rin Allah ka­tın­da mak­bûl ol­ma­sı, onun cid­dî bir edep ve has­sâ­si­yet­le îfâ edil­me­si­ne bağ­lı­dır. Ge­li­şi­gü­zel ya­pı­lan hizmet­le­rin, umu­lan ne­ti­ce­yi hâ­sıl et­me­si ço­ğu za­man müm­kün ol­ma­dı­ğı gi­bi, bâzen ar­zu edil­me­yen netice­ler ve­re­bi­le­ce­ği de bir ger­çek­tir.

Al­lâh’ın mah­lû­kâ­tı­na mü­sâ­ma­ha, şef­kat ve mer­ha­met­le hiz­met ede­bil­mek, kuv­vet­li bir sa­bır ve ta­ham­mül is­te­yen bir gö­nül işi­dir. Kâ­mil bir hiz­met in­sa­nı, mer­ha­met, şef­kat, fe­dâ­kâr­lık, fe­râ­gat ve di­ğer­gâm­lık gi­bi ah­lâ­kî me­zi­yet­ler­le do­nan­mış, kin ve nef­ret­ten uzak bir kişi­dir.

Esâ­sen, dî­nî ol­gun­laş­ma­dan ibâ­ret olan ah­lâk, hay­vâ­nî ha­yat­tan in­sâ­nî hayâta, ham va­sıf­lar­dan kâ­mil bir hü­vi­ye­te ge­çiş de­mek­tir. Ah­lâ­kın esâ­sı­nı da, Rabbe aşk ile yö­ne­liş­te bu­lu­ruz. Bu­nun yo­lu ise Allah yo­lun­da­ki her tür­lü gay­ret ve hiz­metlerden geç­mek­te­dir.

İşte olgun bir hiz­met in­sa­nı da, han­gi züm­re­nin için­de ya­şar­sa ya­şa­sın, her hâ­lü­kâr­da îman, heyecan ve var­lı­ğı­nı ko­ru­ya­bi­len; kal­bi­ni mal-mülk, mev­kî ve men­fa­at en­di­şe­le­rin­den uzak tu­ta­bi­len ve hiz­met bek­le­yen­le­rin, bil­has­sa muz­da­rip ve yal­nız­la­rın ses­siz fer­yat­la­rı­na ku­lak ve gö­nül ve­rebilen kim­se­dir.

Ölümü mâtem değil de “Şeb-i Arûs: Düğün gecesi” hâline getirebilmek, şerefli bir hizmet hayâtı ile ölmesini bilenlerin kârıdır. Onlar ölmeden evvel ölmenin sırrına vâkıf olmuş bahtiyar kullardır.

Rab­bi­miz, bu has­let­ler­den ge­re­ği gi­bi his­se ala­bil­me­yi cüm­le­mi­ze na­sib ey­le­sin! Hiz­met gö­tür­me im­kâ­nı­mız olup da gi­de­me­di­ği­miz her ye­rin mes’û­li­ye­ti­ni gön­lü­müz­de his­set­ti­re­rek, hepimize fi­râ­set, azim ve gay­ret do­lu bir hiz­met öm­rü lûtfey­le­sin! Gö­nül­le­ri­mi­ze hiz­met he­ye­canı bahşe­dip rı­zâ­sı­na mu­vâ­fık bir şe­kil­de gay­ret ede­bil­me­yi na­sip ve müyesser ey­le­sin!

Âmîn!..

 

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Vakıf-İnfâk-Hizmet, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.