Hamile Kadının İddeti

Hamile iken kocası ölen kadının iddeti ne kadardır?

Kocanın ölümü veya boşanma sırasında gebe olan kadının iddetinin doğumla sona ereceği konusunda görüş birliği vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: وَاُوۨلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Gebe kadınların iddetlerinin sonu, çocuklarını doğurmalarıdır.” [1] Çünkü gebe kadının rahmi ancak doğumla temiz hale gelir. Nitekim ashab-ı kiramdan Haris kızı Sübey’a (r. anhâ) gebe iken kocası vefat etmiş ve on gün sonra da doğum yapmıştı. Hz. Peygamber ona, iddetinin sona erdiğini ve isterse evlenebileceğini bildirmiştir.[2] Bu duruma göre kocası ölen veya boşanan kadın gebe olunca ölüm veya boşama iddetlerine değil; gebelik iddetine tabi olur. Çünkü Abdullah İbn Mes’ûd (ö.32/652) gebe kadının iddetinin doğumla sona ereceğini bildiren Talak Sûresi 4 ncü âyetin, ölüm veya boşama iddetlerini belirleyen âyetlerden daha sonra indiğini ve bu yüzden onların anlamını tahsis ettiğini söylemiştir.[3]

Hz. Ali ve İbn Abbas’a göre ise kocası ölen gebe kadın iki iddetten uzun olanına uyar.

İddetli kadının düşük yapması durumunda, düşüğün yaratılışı belirgin ise iddet sona erer. Aksi halde düşükle iddet kesilmez. Çünkü şüphe ile iddet düşmez ve kadın boşama veya ölüm iddetini ya da üç aylık iddeti tamamlar. Anne rahmindeki çocuk ölse dışarı çıkarılmadıkça iddeti sona ermez.[4]

Dipnotlar:

[1]. Talâk, 65/4. [2]. Buhârî, Talâk, 39; Nesâî, Talâk, 56; A. b. Hanbel, VI, 432; Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VI, 286, 287. [3]. Zeylaî, Nasbu’r-Râye, III, 256; Zühaylî age, VII, 635. [4]. Bilmen, İstılâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, II, 375; M. Zihni, Münâkehât, s. 232.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KISACA İDDET NE DEMEK?

Kısaca İddet Ne Demek?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.