Dindar Nesil Nasıl Yetiştirilir?

Günümüzde hortlayan cahiliye hastalığına karşı çocuklar nasıl yetiştirilmelidir? Dindar nesil nasıl yetiştirilebilir?

Câhiliyenin çaresi, dün olduğu gibi bugün de İslâm nûrudur. Kur’ân rehberliğidir. Fahr-i Kâinât Efendimiz’in feyiz ve rûhâniyetiyle dolmak, O’nun hâliyle hâllenmek, O’nun Sünnet-i Seniyye’si etrafında hâlelenmektir.

PEYGAMBERİMİZİN İKİ EMANETİ

Efendimiz, hadîs-i şeriflerinde âhirzamanda meydana gelecek ağır musîbetleri bir bir tâdâd ederek, ümmetini şöyle îkaz buyurmuştur:

“Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalâlete düşmezsiniz:

Allâh’ın kitâbı (Kur’ân-ı Kerim) ve Resûlü’nün sünneti.” (Muvatta’, Kader, 3)

ÇOCUKLARINIZI ÜÇ KONUDA İYİ YETİŞTİRİN!

Toplumun istikbâli olan çocuklar için Allah Resûlü bilhassa dikkatimizi çekerek şöyle buyuruyor:

“Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin:

  • Peygamber sevgisi,
  • Ehlibeyt sevgisi,
  • Ve Kur’ân kıraati...

Çünkü hamele-i Kur’ân (yani Kur’ân hâfızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde Peygamberler ve asfiyâ (yani safâya ermiş olan Allah dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.” (Münâvî, I, 226)

Devrin ve devranın menfîlikleri mâlûm. Âfet dolu.

Eğer evlâtlarımızı; maddî ve mânevî tedbirlerle mücehhez kılarsak, onlara hayrı sevdirip şerden tiksindirebilirsek; mecbûren karşılaşacakları menfîliklerden de, Cenâb-ı Hakk’ın izniyle, sıyrılmaları mümkün olacaktır.

Nitekim; Hazret-i Yûsuf, anne-babasından uzakta, kilitli kapılar ardında; üstelik emrinde bir köle aziyetinde olduğu hânenin hanımından çirkin bir teklifle karşılaştı.

Fakat Peygamber terbiyesiyle yetişen Hazret-i Yûsuf; Rabbinin burhânını gördü; « معَاَذ الّٰهلِ » diyerek Allâh’a sığındı ve çirkin teklifi; «Hayır!..» diye reddetmeyi başardı.

Peygamberimiz de, Rabbimizin terbiyesi ve şerh-i sadr ikrâmıyla, içinde yaşadığı câhiliyenin hiçbir iğrençliğine ve hiçbir çirkinliğine bulaşmadı.

DİNDAR NESİL NASIL YETİŞTİRİLEBİLİR?

Bugün evlâtlarımıza;

1- Allah korkusunu ve muhabbetini kazandırmalıyız.

2- İlâhî kameralar altında yaşadığımız şuurunu vermeliyiz.

3- Her davranışın bir hesabı ve karşılığı olduğunu, yani âhiret inancını iliklerine kadar hissettirmeliyiz.

4- Fıtraten temiz ve masum hâllerini koruyacak şartları oluşturmalıyız.

5- Gönüllerini temizleyecek, onlara mânevî burhanlar nasîb edecek; ibâdet, Kur’ân eğitimi, sohbet gibi meclislere onları alıştırmalıyız.

Allâh’ın izniyle, bu terbiye verildikten sonra, evlâtlarımız; dipdiri, temiz (selîm) ve Allâh’a yönelmiş (münîb) bir kalp ile hayata atıldıklarında; «el kârda, gönül yârda!» sözünün tarif ettiği huzur hâliyle, her türlü şerden muhafaza içinde bulunacaklardır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Endişesi, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

İYİ ÇOCUK NASIL YETİŞTİRİLİR?

İyi Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.