Cemaatle Kılınan Namazlarda Saf Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Namazda saf düzeni nasıl olmalı? Kadın ve erkek yan yana namaz kılabilir mi? Namazda saf düzeni ile ilgili hadisler.

İmama uyacak kişi sadece bir erkek kişi ise imamın sağına durur. İki kişi olursa, birisi arkaya, diğeri onun sağına durur. Hz. Ali’den rivâyete göre, Nebî (s.a.s), “İki kişi olunca, onlardan birisi, diğerinin sağına dursun.” [1] buyurmuştur. İmama uyanlar ikiden çok iseler imamın arkasına dururlar. İmama uyacak kişi tek kadın ise imamın arkasına durur. Erkek ve kadın cemaat birlikte namaz kılacaklarsa saf düzeni, önce erkekler safı, sonra çocuklar safı ve onun arkasında da kadınlar safı olacak şekilde yapılır. Erkeklerle, erkek çocuklar arasındaki düzene uymak sünnet, kadınların saf düzenine uyması ise farz hükmünde görülmüştür.

Arada namaz kılan bir kişinin sığabileceği kadar bir aralık bulunmaksızın veya duvar, perde, ayakkabılık gibi bir engel olmaksızın erkeklerin kadınlarla aynı hizada namaz kılması, namazı bozan hallerdendir. Bu kadın ister yabancı olsun, ister eşi, kızı veya kız kardeşi gibi hısımlarından bulunsun hüküm değişmez.

KADINLAR İÇİN NAMAZDA SAFLARIN EN HAYIRLISI VE ŞERLİSİ

Namazda saf düzeni hadislerle belirlenmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kadınları Allah’ın koyduğu yere, arka saflara yerleştirin” [2] “Kadınların saflarının en hayırlısı son saf, en şerli olanı ise ilk saftır. Erkeklerin saflarının en hayırlısı ilk saf, en şerlisi ise son saftır.” [3] Fakat namazda olmayan bir kadının, namaz kılmakta olan bir erkeğin önünde bulunmasında bir sakınca yoktur. Hz. Âişe (r. anhâ)’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Yatağım Hz. Peygamber (s.a.s)’in namaz kıldığı yerin önünde idi.” [4]

Aynı hizada namaz kılmanın, namazı bozması için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

1) Kadının akıllı ve ergen olması veya ergenliğinin yaklaşmış bulunması,

2) Kadının, erkeğin önünde veya onun tam bitişiğinde namaz kılması,

3) Erkek ile kadının iftitah tekbiri bakımından aynı namazda bulunması. Erkek vaktin namazını, kadın ise kaza namazı kılsa aynı hizada bulunma namazlarını etkilemez.

4) Kadın ile erkeğin namaz kıldıkları yerin perde veya benzeri bir şeyle ayrılmamış ve arada bir boşluk bulunmayan aynı mekân olması. Kadın erkekten bir insan boyu kadar yüksek yerde namaz kılmakta olsa, aynı hizada olmaları namazın sıhhatine zarar vermez.

5) Namazı bozacak derecede aynı hizada bulunmanın süresi, Ebû Yusuf’a göre, rükû ve secde gibi bir rüknün fiilen eda edilebileceği kadar olmalıdır. İmam Muhammed’e göre, bir rüknü yerine getirecek kadar (yani üç tesbih miktarı) bir süre aynı hizada bulunmuş olmak şarttır.

Yukarıdaki şartlar gerçekleşince erkeğin namazı bozulur. Ancak imama uyan kadınlar, erkeklerin safı önünde bir saf teşkil edecek olsalar, arkalarındaki bütün erkeklerin namazı bozulur. Erkeklerin arasında üç kadın bulunsa, bunların hem sağ, hem de sol yanlarındaki birer erkeğin, hem de arka hizalarındaki her saftan üç erkeğin namazları fasit olur. Aradaki kadınlar iki olursa, yanlarındaki birer erkek ile arka taraflarındaki yalnız iki erkeğin namazı bozulur, daha arka saflardakilerin namazları bundan etkilenmez. Aradaki kadın, bir tane olunca sağ ve sol tarafındaki birer erkekle, arkasındaki bir erkeğin namazı bozulur. Bu son iki durumda namazları bozulan erkekler, kadınlar ile diğer erkekler arasında bir perde oluşturacağı için, artık bu bozulma başkalarına geçmez. Yukarıdaki durumlarda namazın bozulması, saf düzenine uymama yüzündendir. Nitekim imama uyan bir erkek, imamın hizasından öne geçse, saf düzenini bozduğu için namazı fâsit olur.

Buna göre kadınların mescitlerde erkeklerin arasına karışmaktan veya aynı hizada namaza durmaktan sakınmaları gerekir. Kadınlar mescitte kendilerine ayrılan yerde imama uyarak namaz kılabilirler. Ancak cemaate çıkmayıp evlerinde namaz kılmaları da hadis-i şeriflerde teşvik edilmiştir. Hatta evde kılacakları namazın daha faziletli olduğu belirtilmiştir.[5]

Şâfiler’e göre kadının erkek hizasında namaza durmasının erkeğin namazına bir etkisi olmaz. Ancak böyle bir durumda saf düzeni ile ilgili sünnete uyulmamış bulunur.

Dipnotlar:

[1] Zeyd b. Alî, Müsned, s. 104. [2] Zeylâî bu hadis hakkında merfû olarak gariptir demiştir. Musannef’te Abdurrazzak yolu ile  mevkûf olarak rivayet edilmiştir bk. Zeylâî, Nasbu’r-Râye, II, 36. [3] bk. Müslim, Salât, 132; Ebû Dâvud, Salât, 97; Tirmizî, Mevâkît, 52; Nesâî, İmâme, 32; İbn Mâce, İkâme, 52; Dârimî, Salât, 52. [4] Buhârî, Salât, 107; A. İbn Hanbel,VI, 322. [5] bk. A. İbn Hanbel, VI, 297, 301; İbnu’l-Humâm, age, I, 257 vd.; Zeylâî, age, I, 137 vd.; Lübâb, I, 82, 83; İbn Âbidîn, age, I, 514, 535-537; Zühaylî, age, II, 22, 23, 241 vd., Bilmen, age, 151, 152.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

NAMAZDA SAF DÜZENİ

Namazda Saf Düzeni

NAMAZDA SAF DÜZENİ NASIL OLMALI?

Namazda Saf Düzeni Nasıl Olmalı?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.