Avret Nedir? Karşı Cinslerin Birbirine Bakabileceği Sınırlar Nelerdir?

Bir kadının mahrem hısımları veya yabancı erkek yanında örtünme sınırı nedir? Erkek için kendi cinsleri veya yabancı kadınlar yanında hangi ölçüde örtünmesi gerekir?

Kadın veya erkeğin örtmesi gereken ve başkasının bakması caiz olmayan yerlerine «avret yeri» denir.

İSLAM’A GÖRE ÖRTÜNMENİN SINIRLARI

Erkek veya kadının örtmesi gereken yerler, yanında bulunacağı kişinin cinsine ve hısımlık durumuna göre dört kısma ayrılır.

  1. Erkeklerin kendi arasında örtünme sınırı.
  2. Kadınların kendi arasında örtünme sınırı.
  3. Kadının erkeklerin yanında örtünme sınırı.
  4. Erkeğin kadınların yanında örtünme sınırı.

ERKEĞİN AVRET YERLERİ

Erkeğin örtülmesi gereken avret yeri göbeği ile diz kapakları arasıdır. Hadiste; «Erkeğin avret yeri, göbeği ile diz kapakları arasıdır.»[1] buyurulur. Çoğunluğun görüşü böyledir. İmam Mâlik’e göre ise baldır kısımları da avret değildir. Delil; Enes b. Mâlik’in (r.a.) Hz. Ebûbekir ve Ömer’in de hazır bulunduğu bir mecliste, «Nebî’yi uylukları (baldırları) açık olarak gördüm.»[2] sözüdür.

Kadınların birbirine göre avret yeri de dizle göbek arasıdır. Bu yüzden evde, dışta veya banyo, deniz ve kaplıca gibi umuma açık yerlerde bir kadının diğer kadınların dizle göbek arasına bakması caiz olmaz.

KADININ AVRET YERLERİ

Kadının erkeklerin yanında örtünme sınırı ise, erkeğin mahrem hısım olup olmamasına göre değişir. Bir kadının baba, oğul ve torun gibi mahrem hısımlarının yanında göbekle diz kapağı arası avret yeri sayılır. Sırt ve karın kısmı ise ictihatla avret kapsamına alınmıştır. Yabancı erkeklerin yanında ise el ve yüz dışında bütün beden avrettir.

Bir erkeğin, kadınların yanında örtmek zorunda olduğu avret yeri ise göbekle diz kapakları arasıdır. Bir kısım fakihlere göre, kadın şehvetsiz olmak şartıyla erkeğin avret dışı sayılan diğer yerlerine bakabilir. Çünkü Hz. Âişe’nin, Allâh’ın elçisi ile birlikte Habeş’li oyuncu erkekleri seyrettiği nakledilmiştir.[3]

Avret sayılan yerlere bakmak caiz olmadığı gibi, dokunmak da caiz olmaz. Ancak doğum ve tedavi gibi bir zaruret varsa, ihtiyaç kadar bakmak ve dokunmak caiz olur. Çünkü zarûretler sakıncalı olan şeyleri mubah kılar

Sonuç olarak şunu da belirtelim ki yukarıda belirttiğimiz örtünme sınırları farz olan sınırlar olup, bir bölümü umuma açık hamam, kaplıca ve denize girme gibi durumlarda açık kalabilecek yerleri ifade eder. Buna yüzme ve güreş gibi sporları da ekleyebiliriz. Bu gibi özel durumlar dışında mü’minin kendi beldesinde ve sosyal çevresinde oluşan giyim şekillerine uyması ma’rufun ve edebli davranmanın gereğidir.

Dipnotlar:

[1]. Ahmed b. Hanbel, II, 187. [2]. Buhârî, Salât, 12; Tirmizî, Edeb, 40. [3]. Buhârî, Salât, 69; Müslim, İdeyn, 17, 21, 22; Nesâî, ideyn, 34, 35.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

AVRET MAHALLİ NE DEMEKTİR?

Avret Mahalli Ne Demektir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.