Aile Neden Önemlidir?

Aile neden önemlidir? Mü’min nasıl bir nesil endişesi taşımalıdır? Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras nedir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor.

AİLE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Milletler, âile yapısının sağlamlığı ile büyür. Âile çürürse toplum da hayâtiyetini kaybeder. Milletimizi harple-darple dize getiremeyenler, bugün kaleyi içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Bunun için günümüzde âile müessesesine ciddî saldırılar yapılıyor…

  • Cinsiyet eşitliği”, “cinsel tercih” denilerek ailenin temeline dinamit konulmaya çalışılıyor. Aileye iptal damgası vurulmak isteniyor.
  • İnsan fıtratına aykırı şekilde; erkek erkeğe, kadın-kadına ilişkiler normalleştirilmek isteniyor.
  • Eşcinsel evlilik, toplumlara dayatılmaya çalışılıyor.

Bu nevî ifsat hareketlerine karşı uyanık olmak durumundayız.

Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse, din de vatan da zaafa uğrar.

Dolayısıyla neslin korunması ve yetişmesinde aile, ihmal edilmemesi gereken bir “kale”mizdir.

EN GÜZEL MİRAS

Bütün mahlûkat, bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiş. Yani her canlı, nesil endişesi hisseder. Necip Fâzıl nesil endişesinden mahrumiyetin acı manzarasını şu teşbihle ifade ediyor:

“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.”

Ancak bir mü’minin nesil endişesi, evlâtlarına İslâm şahsiyet ve karakterini mîras bırakabilmek olmalı.

Zira neslinden seyyie-i câriye olacak, bedduâlar ettirecek evlâtların gelmesi, bir mü’minin Allâh’a sığınacağı bir musîbettir.

Dolayısıyla bir mü’minin en asil vazifesi, Cenâb-ı Hakk’a kul olacak örnek bir nesil yetiştirmektir. Yani mal mirasından ziyade, insan mîrâsı bırakabilmektir.

Zira; en güzel miras, insan mirasıdır.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in dâr-ı bekāya irtihâl ettiği günün sabah namazıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oda kapısının perdesini kaldırdı ve o esnada Hazret-i Ebûbekir’in imamlığında namaz kılan sevgili ashâbını son defa seyretti.

Onları (yani yetiştirdiği o müstesnâ nesli, ardında bıraktığı o güzîde insan mirasını) yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde görünce bundan son derece memnun kaldı ve sürûr içinde tebessüm buyurdu. (Buhârî, Meğāzî, 83)

Bu hâdiseyi nakleden Hazret-i Âişe Vâlidemiz diyor ki:

“Rasûlullah, ashâbının namaz kılışını tebessüm ederek seyrediyordu. (Arkasında güzel bir nesil bırakmanın huzuru ve sürûru içindeydi.) Allah Rasûlü’nü hiçbir vakit böylesine sevinçli bir hâlde görmemiştim.” (İbn-i Hişâm, IV, 331)

Yavrularımıza bırakacağımız en büyük miras, âhiret mirasıdır. İslâm’ın karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmektir.

İslam ve İhsan

AİLE NEDİR?

Aile Nedir?

AİLE İLE İLGİLİ 40 HADİS

Aile ile İlgili 40 Hadis

AİLE YAPIMIZA KARŞI TEHDİTLER

Aile Yapımıza Karşı Tehditler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.