36 Osmanlı Padişahı

Osman Bey’den, Sultan Vahdettin’e sırasıyla tahta çıkan 36 Osmanlı padişahı kimdir? Sırasıyla Osmanlı padişahları ve dönemleri.

Osmanlı Devleti (Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299 yılında Osman Bey (Gazi) tarafından kuruldu. Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği 1922 yılına kadar devleti 36 padişah yönetti. Osmanlı padişahlarının tahta çıkış ve tahttan iniş tarihleri...

SIRASIYLA 36 OSMANLI PADİŞAHI

 1. Osman Gazi 1299 - 1326
 2. Orhan Gazi 1326 - 1361
 3. Sultan 1. Murat (Hüdavendigar) 1360 - 1389
 4. Sultan 1. Beyazıt (Yıldırım) 1389 - 1402
 5. Çelebi Mehmet (Sultan 1. Mehmet) 1413 - 1421
 6. Sultan 2. Murat 1421 - 1451
 7. Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) 1451 - 1481
 8. Sultan 2. Beyazıt (Bayezid-i Veli)1481 - 1512
 9. Yavuz Sultan Selim (1. Selim) 1512 - 1520
 10. Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) 1520 - 1566
 11. Sultan 2. Selim (Sarı) 1566 - 1574
 12. Sultan 3. Murat 1574 - 1595
 13. Sultan 3. Mehmet 1595 - 1603
 14. Sultan 1. Ahmet 1603 - 1617
 15. Sultan 1. Mustafa 1617 - 1618
 16. Sultan 2. Osman (Genç Osman) 1618 - 1622
 17. Sultan 4. Murat 1623 - 1640
 18. Sultan 1. İbrahim 1640 - 1648
 19. Sultan 4. Mehmet (Avcı) 1648 - 1687
 20. Sultan 2. Süleyman 1687 - 1691
 21. Sultan 2. Ahmet 1691 - 1695
 22. Sultan 2. Mustafa 1695 - 1703
 23. Sultan 3. Ahmet 1703 - 1730
 24. Sultan 1. Mahmut 1730 - 1754
 25. Sultan 3. Osman 1754 - 1757
 26. Sultan 3. Mustafa 1757 - 1774
 27. Sultan 1. Abdülhamit 1774 - 1789
 28. Sultan 3. Selim 1789 - 1807
 29. Sultan 4. Mustafa 1807 - 1808
 30. Sultan 2. Mahmut 1808 - 1839
 31. Sultan Abdülmecit 1839 - 1861
 32. Sultan Abdülaziz Han 1861 - 1876
 33. Sultan 5. Murat 1876 - 1876
 34. Sultan 2. Abdülhamit Han 1876 - 1909
 35. Sultan 5. Mehmet (Reşat) 1909 - 1918
 36. Sultan Vahdettin (6. Mehmet) 1918 - 1922

İslam ve İhsan

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Gazi Kimdir?

OSMANLI PADİŞAHLARI VE HAYATLARI

Osmanlı Padişahları ve Hayatları

OSMANLI DEVLETİ KISACA

Osmanlı Devleti Kısaca

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.