Suffe Meclisi’nin 2023-2024 Dönemi Kayıtları Başladı

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi’nin örgün olarak okuyan erkek öğrencilere yönelik “Medrese Usûlü” ders verdiği 2023-2024 dönemi kayıtları başlıyor.

Suffe Meclisi Nedir?

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı bünyesinde 2012 yılından bu yana temel İslâmî ilimlere dair ilim tahsil etme, kendi ana kaynaklarından Arapça metinler okuma sistemi üzerine faaliyet icra eden Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi fıkıh, tefsir, akâid, sarf-nahiv, usulü fıkıh gibi temel İslâmî ilimler ders programıyla yeni dönem kayıtlarına başlıyor.

Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı’na bağlı bir kurum olup İstanbul’da ilahiyat fakültesi kazanan öğrencilerin kabul edildiği ve Hüdâyî Vakfı’nda eğitim almak isteyen bir İslâmî İlimler programıdır.

Suffe Meclisinde, tamamı İslâmî İlimlere dair kadim Arapça eserlerin okutulduğu ve müstakil bir fakülte hüviyeti arz eden ilmî bir ders halkasıdır. Açıkça belirtilmelidir ki Suffe Meclisi fakülte derslerini takviye eden bir hazırlık, yurt veya kurs programı değildir.

Muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgât ve diğer “âlet ilimlerinin” yanı sıra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Usûl-ü Fetva gibi “âlî ilimleri” derslerin okutulduğu bir müfredatı var. Derslere ilk olarak Valide-i Atîk Câmii’nde başlanılan ve 2012 Ekim ayından itibaren derslere devam eden Suffe Meclisi’nde günümüzde derslere, Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri’nin yanında inşa edilen Hüdayi Külliyesi’nde devam ediliyor.

SUFFE MECLİSİ İSLÂMÎ İLİMLER MERKEZİ PROGRAMININ İÇERİĞİ

Muhtevası itibariyle ilk sene hazırlık dönemi, sonraki üç sene ihtisas dönemi ve son sene mezuniyet süreci olarak toplamda beş senelik bir müfredatı var.

Hazırlık döneminde Sarf-Nahiv (Gramer), Siyer-i Nebî ve Kıraat-Tashîh-i Hurûf dersleri ağırlıkta olup bahar döneminden itibaren kısmen fıkıh, tefsir ve hadis derslerine başlanıyor.

Akla ve bilgiye yatırım yapılarak ihmal edilen gönül ve beceriye dayalı müfredatlar da programa dâhil edilerek şahsi beceri ve mizaçlara uygun şekilde öğrencileri sanat ve zanaatla buluşturuyor.

Bu bağlamda tüm hazırlık dönemini kapsayacak şekilde «Eğitimde Gönül İşi» başlığı altında öğrencilerin kendi meşrep ve mizaçlarına göre tercih ettiği Bilim-Sanat ve Atölye dersleri yapılıyor. Bu dersler Naht, Astronomi, Filografi, Yazılım ve Kodlama şeklinde öğrencilerin talep ve tercihine göre şekilleniyor.

İhtisas döneminde Nahiv dersinin yanında Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid, Fıkıh Usulü, Fetva Usulü, Hadis Usulü, Kavâid-i Külliye gibi derslerden müteşekkil âlî ilimler okutuluyor.

Mezuniyet safhasının programı ise okul sonrası sınavlara hazırlıkla birlikte Suffe Meclisi’nden mezuniyete hazırlanma sürecini ifade ediyor.

Bu süreçte bilimsel etik ve araştırma yöntemlerine dair ders ve seminerler verilmekte; gerekli çalışmalar yapılıyor.

Tüm eğitim süreçleri boyunca ilmî, irfânî, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapılıyor. Doğa kampları ve muhtelif etkinliklerle program zenginleştiriliyor. Böylece öğrencilerin her açıdan gelişmesi hedefleniyor.

SUFFE MECLİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Suffe Meclisi’ne; İlahiyat fakülteleri başta olmak üzere İstanbul’da örgün olarak birinci öğretimde okuyan bütün erkek öğrenciler başvurabiliyor.

SUFFE MECLİSİNDE ÖĞRENCİYE SUNULAN İMKANLAR NELERDİR?

  1. Üsküdar HÜDAYİ KÜLLİYESİNDE Eğitim İmkânı,
  2. Hazırlık, İhtisas ve Mezuniyet safhalarından oluşan ve toplamda beş senelik İslâmî İlimler Müfredatı,
  3. Tüm Okullara Kolay Ulaşılabilecek Şekilde Yurt Fırsatı,
  4. Sarf-Nahiv (Gramer), Fıkıh, Tefsir, Hadis, Akâid Gibi Klasik İslâmî İlimlere Dair Dersler,
  5. Literatür ve Temel Kaynaklara Dair Geniş Birikim,
  6. Tercihe Göre Sanat, Bilim ve Atölye Dersleri, (Naht, Filografi, Astronomi, Kodlama, Yazılım Dersleri)
  7. Doğa Kampları, Sosyal-Kültürel Aktiviteler ve Seminerler,
  8. Lisansüstü Akademik Çalışmalara ve İhtisasa Hazırlanma İmkânı, (Bilimsel Etik ve Araştırma Yöntemi Seminerleri)
  9. Arapça İbare ve Metin Tahlili,
  10. Başarı Bursu ve Yurt Dışında Dil Eğitimi

Bu çerçevede öğrencilerin iyi bir literatür bilgisi elde etmesi, kendi medeniyetini anlaması, modernitenin günümüzde ihdas ettiği birtakım ihtilaflara karşı cevap verecek kabiliyette bir alt yapı kazanabilmesi Suffe Meclisinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru: 13 Eylül

Mülakat Tarihi: 15 Eylül

Sonuçların Açıklanması: 16 Eylül

SUFFE MECLİSİ İLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRİM?

Sosyal Medya ve İrtibat Bilgileri:

0 532 176 28 57

0 216 341 05 97 (Dâhilî: 2061)

http://www.facebook.com/suffemeclisi

https://twitter.com/suffemeclisi

https://www.instagram.com/suffemeclisim

suffemeclisi@gmail.com

Ayrıntılı bilgi ve ön kayıt için http://www.suffemeclisi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

İslam ve İhsan

SUFFE MECLİSİ NEDİR?

Suffe Meclisi Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.