Sinsi Çağrı

Her köşe bucakta yapılan sinsi çağrı, nereye çağırıyor?

Kenarda, köşede, ortalıkta, vicdanlarda, kalplerde bugün yığınla yabanî ve sinsi çağrı var.

Düne göre kat be kat artan telkin vasıtalarıyla; televizyonla, internetle, sinemayla, filmlerle, dizilerle, sanat kisvesi altında faaliyet gösteren daha birçok nefsânî câzibe merkeziyle, insanlığı bilhassa gençliği davet ediyor.

GENÇLİĞE SİNSİ ÇAĞRI

Nereye çağırıyor? Âhiretin yegâne sermayesi olan ömrü; eğlenceyle, fısk u fücurla, bâtıl ideolojilerle, kupkuru, mâneviyatsız bir ilmin papağanlığıyla, haram-helâl bilmez sınırsız bir hürriyetle geçirmeye davet ediyor.

Hoyratlığa davet ediyor. Nefsâniyete davet ediyor. Enâniyete, menfaatçiliğe, fırsatçılığa davet ediyor. Kibre, kendini beğenmişliğe, güç gösterisine davet ediyor.

Sâir mahlûkattan daha aşağıya, «bel hüm edall» derekesine davet ediyor. Önce boşaltıyor, sonra kendisi dolduruyor. Müslümanların çocuklarını, mâbetsiz, ezansız yerlerde; îmansız, ibâdetsiz, şuursuz, iz’ansız bir şekilde yaşayan; biyolojik olarak anne-babalarının, ruh olarak ise şeytan ve hempalarının evlâtları olan nesiller hâline getirmeye çalışıyor.

HERKES MUZDARİP

Mallara ve evlâtlara iblisi ortak etmeye çalışıyor. İblisin boğucu yaygaralarını eğlence zannettirmeye çalışıyor. Lâkırdısı yüklü, hakikati bomboş vaatler içinde boğmaya çalışıyor. Bu menfî cereyanlardan herkes muzdarip...

Dindar ailelerin çocukları da bu davetlerin câzibesine kapılabiliyor. Çünkü televizyonlar, çanak çanak evlere propaganda boşaltıyor. Çünkü internet, görünen ve görünmeyen ağlarla her bucağa pusu atıyor. Mâneviyatsızlık, nice gönüllerde bir kangren hâlinde...

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Endişesi, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.