Hüdayi Vakfı'ndan Basın Açıklaması: Tebrik ve Çağrı

Azîz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti ve aile, eğitim, kültür ve sanatla ilgili çağrılarda bulunduğu bir basın açıklaması yaptı....

"Aziz milletimiz 28 Mayıs 2023’te nihayete eren Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini yapmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı önümüzdeki beş sene için bir kez daha başında görmek istediğini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor, önümüzdeki dönemin başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak yeni dönem hükümetimiz, iş dünyası ve sivil topluma ayrı ayrı büyük sorumluluklar yüklemektedir. Üzerimize düşen sorumlulukları müdrik bir sivil toplum kuruluşu olarak bütün dünyada mazlumların, mağdurların ve kimsesizlerin kimsesi olan Türkiyemizin bekası, ihyası ve dünya lideri olacak bir konuma erişmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

• Milletimizin temeli ailedir. Şanlı mazimiz aile üzerine yükselmiştir. Hepimizi heyecanlandıran geleceğimizin teminatı da yine aile olacaktır. Küresel ifsad şebekesinin saldırılarını artırdığı bir dönemde hükümetimizin aile kurumunun korunmasına ilişkin bir yol haritasını hayata geçirmesi zaruri bir ihtiyaçtır. Sapkın akımlara ve değerlerimize düşman bir hayat tarzının ailemizi esir almaması için gerekli önlemler acilen hayata geçirilmeli, geniş katılımlı bir Aile Şurası düzenlenmeli ve duyarlı sivil toplum kesimlerinin talepleri dikkate alınmalıdır.

• Milli eğitim, milletin değerlerini temel alan, bizi millet yapan ve bu topraklarda konuşlandıran ideal ve gayeyi önceleyen bir sistematik ve içeriğe kavuşturulmalıdır. Çocuklarımız dijital dünyanın insafına bırakılmamalı, eğitim ve öğretim hayatımızı esir alan küresel abluka kırılmalı ve ithal dayatmalara son verilmelidir. Yerli ve milli bir şahsiyet ve karakter inşası en hayati gündemdir. Bunun için de zaruri şart olan öğretmen yetiştirilmesine ilişkin bir eylem planı hayata geçirilmelidir.

• Kültür ve sanat, yeni dönemin başlıca gündemlerinden birisi olmalıdır. Önceki dönemlerde bayındırlık ve imar hizmetlerine verilen önem yeni dönemde kültür ve sanat alanına hasredilmeli, köküne, değerlerine ve milletine yabancı bir kesimin kültürel iktidarına son verilmelidir. Değerlerimize dost bir kültür ve sanat damarının görsel, işitsel ve dijital dünyada hayat bulabilmesine imkan sağlanmalı, sapkın ve milletine yabancı içerik üreticilerinin faaliyetlerine göz yumulmamalıdır.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak yukarıdaki üç alana ilişkin vazifelerin ifası hususunda üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ediyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve öncülüğündeki kadrolara inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı yeni dönemle başlayacak, milletimiz Allah’ın izniyle yeniden insanlığın umudu olarak layık olduğu mevkiye erişecektir.."

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allah muvaffak eylesin

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.