Şehit Yüzbaşı Muzaffer Kimdir?

Ahmet Muhtar Paşa kimdir? Abdullah Sert Hocaefendi, Hace Musa Topbaş Efendi’nin İslam Kahramanları 3 eserinden Şehit Yüzbaşı Muzaffer’in hayatını ve kahramanlığını anlatıyor.

ŞEHİT YÜZBAŞI MUZAFFER’İN KISACA HAYATI

Mart 1916 tarihinde Irak Cephesi Felahiye muharebesinde boğazından ağır yaralanan 18. kolordu, 51. Tümen 9. alay emir subayı olup adı geçen savaşta kendi alayından bir bölüğe komuta eden İstanbullu Yüzbaşı Muzaffer, hayatının son dakikalarına geldiğini görünce sükûnetle son vazifesini yapmaya başlamış ve konuşamadığından cebinden çıkardığı mektup zarfının üzerine kurşun kalemle önce “Kıble ne yöndedir?” diye yazarak sormuştur.

Milli şeref ve fazileti bulunan ak yüzünü ve pak alnını görevini başaranlara mahsus güzellikle huzur-ı Peygamberîye çevirmiş ve kalbinde- ki şehadeti dille anlatmaya takati olmadığından, kana boyanan o zarfın ortasına okunaklı bir şekilde kelime-i şehadeti yazmış, sonra bu büyük asker, bölüğüne son sözünü söylemek isteyerek aynı zarfın üç yerine, “Bölük intikamımı alsın” cümlesini yazarak, ikisini imzalamış, üçüncüsünü ise imzalayamadan son nefesini vermiştir. Silah arkadaşlarının safları önünde uçmak, bölüğüne kanat gererek gölgesine sığındırmak için yükselmiştir. Bu şehidin ruhunu fatihalarla selamlayalım. Allah Teâlâ’nın, şehitlerin yardımı ve himayesinden herkesi nasiplendirmesini daima dileyelim.

Muzaffer efendinin bu yüce davranışı yani bir Türk subayının örnek maneviyatı olan o kanlı beyaz zarf, askerî Müzeye gönderilmiş, Türk çocuklarına ve gelecek nesillere cevher değerinde bir miras olmuştur.

Yaşayan ölülerin mirasları içinde bu zarf da yaşayacak, daima yükselmeye teşvik ve milletin iftihar etmesi için bir belge olarak kalacaktır. Büyük meydanların büyük imtihanlarında kazanılan bu şehadetnameler, her genci imrendirip, örnek olacak bir etki yapacağı gibi, her babanın kalbinde böyle evlada sahip olma duygusunu yükseltecek, sonunda millet bu yüzden kendi fedakarlığına güvenecektir.

Böylece dînî ve vatanı için ölmek aşkıyla yetişen gençler çoğalacaktır. Ve vatan sevgisi millî terbiyemize esas oldukça yaşama hakkı bizim olacaktır.

Bu husustaki özel görevini yerine getiren 6. ordu sonucu milletin takdirine bırakmıştır.

Umarım ki her edip her yazar bu yüce gayeye hizmete ve merhumu bütün millete tanıtmaya çalışacaktır. Ve yine umarım ki, müdafaa-i millîye cemiyeti bu gazinin fotoğrafı ile zarfını birleştirip büyük levhalar haline getirerek, yüz binlerce duvar levhası şeklinde basacak, her evin duvarına iftiharla asacağı birer ibret levhası yapacak, böylece vatan, millet namına bir hizmette bulunacaktır.

23 Haziran 1332 (11 Temmuz 1916) 6. ordu komutanı Halil. (Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, c. 22; s. 66)

Şehitliğin yüceliğini Mehmet Akif Ersoy şöyle dile getirmektedir:

Ey şehît oğlu şehît isteme benden makber

Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslam Kahramanları 3, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KUT’ÜL AMARE ZAFERİ

Kut’ül Amare Zaferi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.