Şartlı Boşamada Şartı Etkisiz Kılma Yolu Var mıdır?

Koca kızgınlık sırasında eşine; “Babanın evine gidersen üç talâkla boşsun” dese, daha sonra pişmanlık duyarak eşler bu şartı etkisiz kılmak isteseler ne yapmaları gerekir?

Koca boşama sözcüğünden dönemediği gibi, boşamayı bir şarta bağlamışsa bundan dönme imkânı da bulunmaz. Ancak babasının evine gitmediği sürece üç boşama gerçekleşmeyeceği için, koca isterse eşini bir bâin talâkla boşar. Kadın iddet içinde iken veya iddetten sonra babasının evine gider. Bundan sonra, boşayan kocası ile yeniden evlenirse bu şarttan kurtulmuş olurlar. Bu takdirde eşlerin iki boşama hakkı kalmış bulunur.

Şâfilere göre ise ya bir talâkla boşar ve iddet bittikten sonra babasının evine gider, sonra yeniden evlenebilirler. Veya bir bedel karşılığında (muhâlea yoluyla), evliliği fesheder, bundan sonra kadın babasının evine gider ve iddet içinde veya daha sonra yeni bir nikâhla evlenirlerse önceki şart etkisiz kılınmış bulunur. Burada, sonraki evlilik öncekinden ayrı olduğu için artık babasının evine gitmesinde bir sakınca söz konusu olmaz.

İbn Teymiye ve İbnu’l-Kayyım’a göre ise, şarta bağlama, sözünü güçlendirmek için yemin tarzında olmuşsa, şart gerçekleşince boşama meydana gelmez. İbn Teymiye’ye göre böyle bir durumda kefaret vermekle yetinilir. Çünkü genellikle şarta bağlamalarda asıl gaye boşama değil sözünü güçlendirmektir.[1]

Diğer yandan boşamanın şarta bağlanmasında eş, unutarak veya zorlanarak o işi yapsa Hanefîlere göre yine boşama gerçekleşir. Şâfilere göre ise bir şey gerekmez. Ancak eş şartı bilerek yaparsa boşamanın meydana geleceği konusunda açıklık vardır.

Dipnot:

[1]. bk. Tahrîm, 66/2; Mâide, 5/89; Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26, Eymân, 4.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

BOŞAMANIN BİR ŞARTA BAĞLANMASI GEÇERLİ MİDİR?

Boşamanın Bir Şarta Bağlanması Geçerli midir?

ŞARTLI BOŞAMA NEDİR, NASIL OLUR?

Şartlı Boşama Nedir, Nasıl Olur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.