Ramazan'ı Sevdirmek ve Ramazan'dan İstifade İçin Çocuklarımızla Neler Yapabiliriz?

Çocuklarımıza Ramazan'ı sevdirmek ve Ramazan'dan istifa ettirebilmek adına neler yapabiliriz? Anne ve babanın sorumlulukları neler?

Evlâtlarımız bizlere ilâhî bir emanet. Onları İslâm ahlâkı üzere yetiştirebilmek, bizim için büyük bir mes’ûliyettir.

Bugün bilhassa televizyon, internet ve sosyal medya vâsıtasıyla evlâtlarımızın duygu dünyaları değiştiriliyor. Anne babalara olan muhabbet, sevgi ve itaat azalıyor. Duygularının değişmesiyle, sanki evlâtlarımız, başka dünyaların insanları hâline geliyorlar.

Anne-babanın biyolojik yakınlığı da artık bir kıymet ifade etmiyor.

Ramazan'dan İstifade İçin Çocuklarımızla Neler Yapabiliriz?

Bu sebeple;

Ramazân-ı Şerîf’in rahmet ve bereketinden çocuklarımızı da bol bol istifâde ettirelim.

 • Onlara husûsî vakit ayıralım. İslâm’ı ve Rasûlullah Efendimiz’i anlatalım onlara.
 • Kâinatı ibret nazarıyla seyrettirip Allâh’ın azametini ve kudretini tefekkür ettirelim.

Karada, havada ve suda yaşayan binbir çeşit mahlûkat var. Hepsi nasıl da örneksiz yaratılmış. Hepsinin vasıfları ayrı, gıdâsı ayrı…

Yine evlâtlarımızı;

 • Sahâbe ve evliyâ türbelerini ziyarete götürelim.
 • Onları yumuşak bir üslûp ve tatlı dille sahura kaldırarak oruca teşvik edelim.
 • Şayet tam olarak tutmaya güç yetiremezlerse, hiç olmazsa “tekne orucu”yla onları ibadete alıştıralım.
 • Tuttukları oruçlarına mukâbil onlara hediyeler alalım.
 • Câmiye giderken, mümkün mertebe evlâtlarımızı da yanımızda götürelim. Böylece onları namaza alıştıralım. 
 • Vereceğimiz sadakaları, onların eliyle vermeye çalışalım. Böylece onlara da infak ve cömertliğin hazzını tattıralım.

Unutmayalım ki; “Ağaç yaşken eğilir.”

 • Kıldıkları namaz ve tuttukları oruçların ardından onlara küçük hediyeler vererek gönüllerindeki ibadet şevk ve heyecanını pekiştirelim.

Zira; “Mârifet iltifâta tâbîdir.”

İmâm-ı Mâlik…

 • Yavrularımızı, değişen dünyanın menfî duygularından, medyanın ifsâd edici tesirlerinden korumaya çalışalım.

Bir bahçıvan, bahçesine ve çiçeklerine çok ehemmiyet gösterir.

Bizler de, gönül meyvesi olan evlâtlarımızın Kur’ân ve Sünnet terbiyesinde güzelce yetişmesi için gayret gösterelim. 

Hadîs-i şerîfte şöyle buyruluyor:

“Kişi öldüğü vakit üç sayfası hâriç amel defteri kapanır.

Açık kalan amel sayfalarından biri, sadaka-i câriyedir.

Diğeri, insanların faydalanacağı bir ilimdir.

Üçüncüsü de, kendine duâ eden hayırlı bir evlâttır.” (Müslim, Vasiyyet, 14)

İslam ve İhsan

OSMAN NÛRİ TOPBAŞ HOCAEFENDİ İLE YAYGIN EĞİTİM VE NESİL ENDİŞESİ ÜZERİNE MÜLÂKAT

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Yaygın Eğitim ve Nesil Endişesi Üzerine Mülâkat

MÜMİNİN NESİL ENDİŞESİ

Müminin Nesil Endişesi

İZ BIRAKAN NESİL

İz Bırakan Nesil

ÇOCUK EĞİTİMİNDE İHLAS

Çocuk Eğitiminde İhlas

İSLAM’DA ÇOCUK EĞİTİMİ

İslam’da Çocuk Eğitimi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.