Peygamberlerin Örnek Davranışları

Peygamberlerin örnek davranışları nelerdir? Nebîler silsilesindeki özellikleri bakımından peygamberlerin örnekliği.

Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın üçte biri, kıssalardan müteşekkildir ki, bu da şer’-i şerîfin tatbikâtında fiilî misal olmasına hizmet eder.

Nitekim “fıkıh usûlü” ilminde “شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا : bizden öncekilerin şerîati” prensibiyle, Kur’ân’daki geçmiş peygamberlerin hayatlarından da şer’î/fıkhî esaslar çıkarılmıştır.

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için -Allâh’ı ve âhiret gününü arzu edenler için- güzel bir örnek vardır...” (el-Mümtehine, 6)

“İşte o peygamberler Allâh’ın hidâyet ettiği (doğru yola ilettiği) kimselerdir. Sen de onların yoluna uy!..” (el-En‘âm, 90)

PEYGAMBERLERİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI

Nebîler silsilesindeki asıl örneklik ise onların fârik vasıfları itibârıyladır. Şöyle ki:

 • Yapılan hatada ısrar etmeyerek tevbe ve istiğfar ile hâlini ıslah etmekte Hazret-i Âdem aleyhisselâm,
 • Her türlü inatçılığa ve meşakkate sonsuz bir tahammülde Hazret-i Nuh aleyhisselâm,
 • Can, mal ve evlât imtihanında fedakârlık ederek muvaffak olmakta Hazret-i İbrahim aleyhisselâm,
 • Teslîmiyetin zirvesinde Hazret-i İsmail aleyhisselâm,
 • Hastalık, evlâdın kaybı ve benzeri iptilâları rızâ ile karşılayıp sabır ve tahammül göstermekte Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm,
 • Tebliğ vazifesini son âna kadar devam ettirmenin ehemmiyetini idrâk edip, aslâ ümit kesmemekte Hazret-i Yûnus aleyhisselâm,
 • Tebliğ için sınır tanımayıp tevhid sancağını bütün cihâna taşıma gayretinde Hazret-i Zülkarneyn aleyhisselâm,
 • Nesil endişesinde ve canı pahasına şer’-i şerîften tâviz vermemekte Hazret-i Zekeriyâ aleyhisselâm,
 • İdeal bir gencin müstesnâ bir numûnesi olmakta Hazret-i Yahyâ aleyhisselâm,
 • En problemli toplulukları dahî terbiye etmek vazifesiyle mükellef olmakta Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm,
 • En büyük servet ve saltanatta dahî kalbini kasa etmeyerek, gerçek zühdü ve tevâzuu yaşamakta Hazret-i Süleyman aleyhisselâm,
 • Maddiyâtın pençesinden kurtulup, hiçlik ve mâneviyâtın zirvesine ulaşmakta Hazret-i Îsâ aleyhisselâm kıyâmete kadar bütün insanlığa numûnedir.

Bütün peygamberlerin zirvesi ise Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’dir. O, Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi’dir. Sadece bize değil, bütün âlemlere rahmettir. Nitekim âyet-i kerîmede:

(Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107) buyrulmuştur.

Yine Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in yolu, sünneti ve güzel ahlâkı; karanlıkları aydınlatan, gönülleri ve hayatları nurlandıran bir ebedî saâdet kandilidir. Âyet-i kerîmede buyrulur:

(Sen’i ey Habîbim) Allâh’ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik).” (el-Ahzâb, 46)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ

Peygamberlerin Özellikleri

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Peygamberlerin Sıfatları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.