Peygamberimize Ait Özel Halleri Nelerdir?

Peygamberimize (s.a.v) münhasır haller nelerdir? Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) iki ka­te­go­ride hâl ve dav­ra­nış­la­rı...

Biz­ler, sâ­de­ce O’nun şah­sı­na mün­ha­sır olan ul­vî fa­zî­let­ler­de O’nu ör­nek al­mak­la mü­kel­lef de­ği­liz. Za­ten böy­le­si yük­sek hâl ve dav­ra­nış­lar, bir ne­vî yıl­dız­lar­da­ki öl­çü­ler­dir ve bu tip dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­ye tâ­kat ge­ti­re­me­yiz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâl ve dav­ra­nış­la­rı iki ka­te­go­ri teş­kil eder:

1. Sâ­de­ce ken­di­si­ne mah­sus olan­lar: Me­se­lâ, nâ­di­rat­tan de­ğil de dâ­imî bir sû­ret­te ayak­la­rı şi­şin­ce­ye ka­dar ge­ce­le­ri na­maz­la ge­çir­me­si, savm-ı vi­sâl (if­tar­sız oruç) tut­ma­sı, Uhud Da­ğı ka­dar al­tı­nı ol­sa -bor­cu için ayır­dı­ğı hâ­riç- hep­si­ni in­fâk et­me­si, mî­ras bı­rak­ma­ma­sı, şah­sı ve âi­le­si için ze­kât ve sa­da­ka ka­bûl et­me­yi kı­yâ­me­te ka­dar me­net­me­si gi­bi… Bu se­bep­le: “Ben de an­cak si­zin gi­bi bir be­şe­rim…” (Bu­hâ­rî, Sa­lât 31, Ah­kâm 20) bu­yur­duk­la­rı hâl­de îcâb et­ti­ğin­de: “Ben her­han­gi bi­ri­niz gi­bi de­ği­lim; ben Al­lâh ta­ra­fın­dan ye­di­ri­lir, içi­ri­li­rim…” bu­yur­muş­lar­dır. (Bu­hâ­rî, Savm 49; İ’ti­sâm 5; Müs­lim, Sı­yâm 57-61) Mü’min­ler bu sa­ha­da O’nu iz­le­me­ye tâ­kat ge­ti­re­mez, O’nun mad­dî ve mâ­ne­vî ola­rak yap­tık­la­rı­nı ya­pa­maz, hâ­li ile hâl­le­ne­mez­ler. Pey­gam­ber­ler­de üm­met­le­ri­ne ör­nek­lik esas ol­mak­la be­râ­ber, bu tür hu­sû­si­yet­le­ri, Al­lâh Ra­sû­lü’nün şah­sı­na mün­ha­sır ol­du­ğu için, üm­me­te ör­nek­li­ğin dı­şın­da kal­mak­ta­dır­.

2. Her­ke­se şâ­mil olan­lar: Biz­ler, sâ­de­ce O’nun şah­sı­na mün­ha­sır olan ul­vî fa­zî­let­ler­de O’nu ör­nek al­mak­la mü­kel­lef de­ği­liz. Za­ten böy­le­si yük­sek hâl ve dav­ra­nış­lar, bir ne­vî yıl­dız­lar­da­ki öl­çü­ler­dir ve bu tip dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­ye tâ­kat ge­ti­re­me­yiz. An­cak ikin­ci kıs­ma gi­ren hâl, dav­ra­nış ve söz­ler­de ise, is­tî­dâd ve gü­cü­müz öl­çü­sün­de bir ömür O’nu tak­lit ve tâ­kib edip O’nun nûr­lu izin­de yü­rü­mek­ten mes’ûl ve mü­kel­le­fiz. De­mek olu­yor ki, Haz­ret-i Pey­gam­ber (s.a.v.) ic­ti­mâî ka­de­me­leş­me­nin her nok­ta­sın­da­ki in­san­lar için -be­şe­ri­yet îcap ve ik­ti­dâ­rıy­la îfâ et­ti­ği amel­ler ci­he­tiy­le- ide­al bir ör­nek­tir. Bun­da bi­le bâ­zı dav­ra­nış­la­rın sün­net, bâ­zı dav­ra­nış­la­rın ise ruh­sat ol­du­ğu­na dik­kat et­mek lâ­zım­dır. Bu nük­te­yi kâ­mil mâ­nâ­sıy­la te­lâk­kî­de bü­yük bir di­râ­yet gös­ter­miş olan mil­le­ti­miz, her bir fer­di­ne “Meh­met­çik” adı­nı ve­re­rek, her­ke­si ken­di kud­ret ve is­tî­dâ­dı nis­be­tin­de O’nun kü­çük bir mo­de­li ol­ma­ya yön­len­dir­me­yi ar­zu­la­mış­tır.

 Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa

İslam ve İhsan

PEYGAMBERİMİZİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Peygamberimizin Kişisel Özellikleri Nelerdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz’in Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) MUCİZELERİ

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mucizeleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.