Peygamberimiz Kimlere Lânet Etmiştir?

Peygamberimiz (s.a.v.) lânet etmiş midir? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in lanet ettiği 8 insanı okuyor.

PEYGAMBERİMİZİN LANET ETTİĞİ KİŞİLER

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, nâdiren de olsa bazı kimselere lânet etmiştir. Onun lânetine uğrayanlardan bir kısmı şunlardır:

“Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye kalkışan kadınlar.”1

“İğreti saç (peruk) takan ve taktıran, döğme yapan ve yaptıran kadınlar.”2

“Fâiz alan, veren, bu sözleşmeyi yazan, buna şâhitlik yapan kimseler.”3

“Arâzilerin sınırlarını değiştirip bozanlar.”4

“Çaldığı şey bir yumurta bile olsa, hırsızlık yapanlar.”5

“Ana babasına lânet edenler.”6

“Hayvanları Allah’tan başkası adına kesenler.”7

“Medine’de bir bid’at çıkaran veya bir bid’atçıyı barındıran kimseler.”8

“Peygamberlerin mezarlarını mescid edinen Yahûdî ve Hristiyanlar.”9

Dipnotlar:

  1. Buhârî, Libâs 61, 62, nr. 5885, 5886.
  2. Libâs 83, 85, 87, nr. 5932-38, 5940-43, 5946-48.
  3. Müslim, Müsâkãt 105-106, nr. 1597-98.
  4. Müslim, Edâhî 44, 45, nr. 1978.
  5. Buhârî, Hudûd 7, 13, nr. 6783, 6799; Müslim, Hudûd 7, nr. 1687.
  6. Müslim, Edâhî 44, nr. 1978.
  7. Müslim, Edâhî 43-45, nr. 1978.
  8. Buhârî, Fezâilü’l-Medîne 1, nr. 1867, İ’tisam 6, nr. 7306, Cizye 10, nr. 3172; Müslim, Hac 467, 469, nr. 1370-71.
  9. Buhârî, Cenâiz 61, nr. 1330; Müslim, Mesâcid 19, 23, nr. 529

Kaynak: Kadı İyaz, Şifa-i Şerif

İslam ve İhsan

“LANET OLSUN, ALLAH KAHRETSİN” VB. SÖZLERİ SÖYLEMENİN BİR SAKINCASI VAR MIDIR?

“Lanet Olsun, Allah Kahretsin”  vb. Sözleri Söylemenin Bir Sakıncası Var mıdır?

LANET OKUMAK NEDEN GÜNAH?

Lanet Okumak Neden Günah?

LÂNET OKUMA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Lânet Okuma ile İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.