Peygamberimiz Hiç Kimseye ve Hiçbir Kadına Eliyle Vurmamıştır

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hayatı boyunca herhangi bir kimseyi; hizmetçiyi, kadını vs. dövmüş müdür? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Peygamberimizin (s.a.v.) ömrü boyunca Allah yolunda yapılan cihâd dışında hiç kimseye eliyle vurmadığını okuyor.

PEYGAMBERİMİZ KİMSEYE VURMADI

Hz. Âişe radıyallahu anhâ şöyle demiştir:

“Allah Teâlâ’nın haram kıldığı şeylerden biri yapılmadıkça, Resûlullah’ın kendisine yapılan bir haksızlığın intikamını aldığını hiç görmedim. Resûl-i Ekrem, Allah yolunda yapılan cihâd dışında hiç kimseye eliyle vurmamıştır. Onun ne bir hizmetçiye ne de bir kadına vurduğu görülmemiştir.” (Müslim, Fezâil 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, Edeb 4, nr. 4785-86)

Bir defasında Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e bir adamı yakalayıp getirdiler:

“Bu seni öldürmek istedi.” dediler. Adam çok korkmuştu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:

“Korkma! Korkma!” diye onu sâkinleştirdi. “Beni öldürmek istesen bile öldüremezsin.” buyurdu. (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, III, 471)

Bu olayı sahâbeden Ca’de el-Cüşemî anlatmış, sözü geçen adamın kendi kabilesinden olduğunu söylemiştir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in kendinden emîn olarak

“Beni öldürmek istesen bile öldüremezsin” buyurmasının da yanağı: “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” (Mâide 5/67.) âyet-i kerîmesidir.

Kaynak: Kadı İyaz, Şifa-i Şerif

İslam ve İhsan

PEYGAMBERİMİZ EŞLERİNE NASIL DAVRANIRDI?

Peygamberimiz Eşlerine Nasıl Davranırdı?

PEYGAMBER EFENDİMİZ NASIL BİR EŞTİ?

Peygamber Efendimiz Nasıl Bir Eşti?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.