Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin yıkılışının iç ve dış sebepleri nelerdir? Kısaca Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri...

Adalet anlayışı, Osmanlı’yı cihâna hükmeden bir devlet hâline getirdi. Ancak zaman içinde bu rûhî hassâsiyetten nefsâniyet plânına düşüldükçe de hudutları ve serveti muhâfaza edebilmek güçleşti.

OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞ SEBEPLERİ

İsrafın Artması

Osmanlı Devleti’nin yücelten mânevî güç kaybolup dünyevî boş fahırlar ve nefsânî meyillerin başlaması ve Sâdâbâd safâlarının ön plâna çıkmasıyla fetih rûhu zedelenerek fütûhât akāmete uğradı. Öyle ki bir lâle soğanının bir altına satıldığı zamanlar oldu. Böylece koca bir devletin kaderi değişti. İsraflar lüksü artırdı. Batı devletleriyle ihtişam yarışları başladı.

Ne ibretlidir ki, Topkapı Sarayı dışında bütün saraylar, Osmanlı’nın son devrinin saraylarıdır. Üstelik bunların hepsi, Batıdan borç para alınarak yapılmış oldukları gibi, mîmârî esaslarının da tamamen Batı kaynaklı olduğu, ortadadır. Bunu yapanlar da, güyâ devleti ayakta tutmak gayretini dillerine pelesenk etmiş bulunan birtakım gâfiller ve hâinler gürûhudur.

Osmanlı’daki bu bozulma, yozlaşma ve çöküşün belli başlı sebeplerinden biri de ihtidâ etmiş göründükleri hâlde gerçekte düşman emellerine hizmet eden bir kısım iki yüzlü insanlardır. Tabiî bu durumun başka sebepleri de vardır.

Coğrafi Keşiflerin Başlaması

Ümit Burnu’ndan dolaşılarak Uzakdoğu’ya gidilmesi, Dünya ticaretinin ehemmiyetli kısmını Osmanlı ülkesi dışına çıkarmış, bunu fark eden Kânûnî Sultan Süleyman’ın Fransızlara bugün “kapitülasyon” adıyla bilinen bâzı imtiyazlar bahşetmesi, hem Batılı devletlerin ittihâdını bozmak, hem de ticareti yeniden kendi ülkesine çekmek maksadına bağlıydı. Lâkin arkasından gelenler, bu adımı ilk teessüsündeki gâyeden uzaklaştırmışlardır.

Sanayi İnkılabının Osmanlı’ya Etkileri

Buna ilâveten Amerika’nın keşfi, Batı âlemine bâkir bir servet akışını sağlamış ve bu da “sanâyi inkılâbı” adıyla bilinen iktisâdî kalkınma hamlesini doğurmuştur. Bu gelişmeye, içimize sızan sahte mühtedîler sebebiyle vaktinde ve gerektiği gibi ayak uydurulamamış, ayrıca bunlar, Osmanlıların bir nevî “aşağılık duygusu”na sürüklenmesini temin edebilmişlerdir.

Bütün bu gelişmelerin tabiî bir neticesi olarak da hızlı bir çöküş başlamıştır ki, bunun bugün dahî -belli ölçüde de olsa- tesirlerinin devam etmekte olduğunu söylemek, yanlış olmasa gerektir.

Osmanlı Devleti’nin çöküşünün Asıl Sebebi

Bütün bunlar da gösteriyor ki gizli düşman faâliyetleriyle başlayan çöküşün asıl sebebi, iktisâdî ve sınâî bakımdan geri kalmışlığa ilâveten, mânevî müessirlerin de ihmâli neticesinde ihlâs, takvâ ve ahlâkın zaafa uğramış olmasıdır.

Avrupa’ya Gönderilen Öğrencilerin Osmanlı Aleyhtarına Çalışmaları

Ayrıca Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandıran sebeplerden bir diğeri de; yaşanan kötü gidişâtı düzeltmek maksadıyla Batı’nın teknik terakkîsini almak üzere Avrupa’ya gönderilenlerin ihânetleridir. Zira bunlar, gönderilme gâyelerine ulaşamadıkları gibi, fikren de ifsâd edilmiş olarak vatana dönmüşlerdir. Böylece onlar, âdeta Garb’ın yeniçerileri olmuşlardır.

Osmanlı apoletleri altında Batı tefekkürü, siyâseti, ictimâî hayatı ve an’anelerine hizmet etmiş olmaları bundandır. Böyle şahıslar, zaman içinde devletin sadrâzamlığına kadar mühim mevkîleri işgal edebilmişler, üniformaları Osmanlı, fakat kalp âlemleri Batılı olduğu için de İslâm kültürünü erozyona uğratarak bugünü hazırlamışlardır. Bu tavır, dinamizmimizin yegâne müessiri olan kendi İslâmî kültürümüzü zayıflatmış, bizi yücelten ulvî temelleri tahrip etmiştir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Osmanlı, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

OSMANLI DEVLETİ KISACA

Osmanlı Devleti Kısaca

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.