Namaza Hazırlık Nasıl Yapılır?

Huşu ile bir namaz için namaz ibadetine maddi ve manevi nasıl hazrılanmalıyız? Dikkat etmemliz gereken hususlar nelerdir?

Namaz gibi büyük bir ibadetin kâmil mânâda îfâsı için ona elbette kâmil mânâda hazırlık zarûreti vardır. Meselâ hadîs-i şerîflerde makbûl namazın nasıl olacağı beyân edilirken evvelâ;

“Kim abdestini güzelce alırsa…” buyrulmaktadır. (Müslim, Tahâret, 17)

Zira namaz, hayâtî ve fıtrî güzelliklerle iç içedir. Bu nükteyi kavrayanların namaza hazırlık bakımından aldıkları şuurlu abdestin faydasını ifade sadedinde İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin abdest suyuyla birlikte günahlarının da döküldüğünü hissetmesi rivâyeti, namaza gerçek mânâda hazırlığı ne güzel ifade eder. İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin bu husustaki firâseti ve basîreti meşhurdur. O, abdest alan bir gence:

“–Evlâdım, şu şu günahları terk eyle…” der.

Genç hayretle:

“–Bu günahları işlediğimi nereden bildiniz yâ İmâm?” diye sorar.

İmâm-ı Âzam:

“–Evlâdım, şu an aldığın abdest sularından…” buyurur.

Diğer taraftan, pek riâyet edilmeyen sünnetlerden biri olan misvak kullanmaya îtinâ da çok mühimdir. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyururlar:

“Misvak kullanılıp kılınan namaz, misvak kullanılmadan kılınan namazdan (fazîlet bakımından) yetmiş derece daha üstündür.” (Ahmed, Müsned, VI, 272)

“Misvak hem temizleyici, hem de Rabbin rızâsını kazandırıcıdır.” (Buhârî, Savm, 28)

Mâlumdur ki namaz ibadeti, tekbir, tehlîl, tesbîh ve kıraat vesîlesiyle baştan sona lisânın dâhil olduğu bir ibadettir. Bu bakımdan o ulvî terennümlerin tezâhür ve telâffuz mekânı olan ağızların misvaklanması, lâfızlarda sühûlet ve letâfetin temini ile kalbin sükûn ve huzuruna vesîle olacağı âşikârdır.

Diş macunu ve fırçası ile, dişlerin temizlenmesi temin edilmekle beraber, misvak kullanmada bugün tespit edilmiş pek çok sıhhî fayda mevcuttur. Hadîs-i şerîflerde buyrulduğu gibi misvakın, diş çürümesinden mide rahatsızlığına kadar daha nice faydaları olduğu muhakkaktır.

Dişleri eriyen çilekeş bir hasta, uzun bir müddet bu dertle muzdarip olduktan sonra nasıl şifâya kavuştuğunu şöyle anlatmıştı:

“–Dişlerimin erimeye başladığını görünce doktor doktor dolaştım. Kullanmadığım ilâç ve mâcun kalmadı. Nihâyet bir dostum bana misvakı tavsiye etti ve onda müstesnâ şifâlar bulunduğunu söyledi.

Daha evvel hiç misvak kullanmamıştım. Büyük bir ümitle ve biraz da çâresiz olduğumdan, hemen misvak kullanmaya başladım. Çok geçmeden ilâhî bir lûtuf olarak dişlerimin erimesi durdu. O gün bugündür misvakı terk etmiyorum.”

Namaz Fıkhını Öğrenmenin Önemi

Namaza hazırlığın en mühim hususlarından biri de hiç şüphesiz;

“İlimle birlikte amelin azı da çoğu da sana fayda verir, cehâletle ise amelin azı da çoğu da sana fayda vermez.”[1] hadîsine nazaran, abdestte nelerin farz, nelerin sünnet; namazda da nelerin farz, vâcip ve sünnet olduğunu ayrı ayrı bilmenin ehemmiyetini idrâk etmektir.

Ayrıca abdestle birlikte namaz için dış uzuvlarımızı temizlediğimiz gibi gönlümüzü de kin, haset ve diğer mânevî kirlerden temizleyip, günahlardan arınmış olarak namaza hazır olmaya gayret etmeliyiz. Buna mânî olacak şeytanın ve şeytan vasıflı insanların yaldızlı hîle ve tuzaklarına karşı uyanık ve firâsetli olmalıyız.

Ârifler, âyet-i kerîmedeki:

“Elbiseni temizle!” (el-Müddessir, 4) beyânını;

“Allâh’ın huzûruna çıkmak demek olan namaz için zâhirini ve bâtınını temiz tut; güzel ahlâk ile ahlâklan!” şeklinde îzah ve tatbik etmişlerdir.

Bu istikâmette hadîs-i şerîfte buyrulan:

“Namaza kalkabilmek için bel ve karınlarınızı hafifletip inceltin!..”[2] beyânına riâyet etmek, namaza hazırlık bakımından kalplerde ferahlık ve ibadete iştiyak vesîlesidir.

Bu hadîs-i şerîfte kastedilen birinci husus, harama bulaşmamak; ikincisi de, vücudu hantallaştıracak derecede doldurmamak, yani az yemektir.

Dipnotlar:

[1] Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl, IV, 101.

[2] Bkz. Ebû Nuaym, Hilye, VII, 255; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6581.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Kulu Allâhʼa Yaklaştıran NAMAZ, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

NAMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AYRICALIĞI

Namazın Özellikleri ve Ayrıcalığı

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

Namazla İlgili Ayetler ve Hadisler

5 VAKİT NAMAZLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER

5 Vakit Namazla İlgili Ayet ve Hadisler

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

“ŞÜPHESİZ Kİ NAMAZ HAYÂSIZLIKTAN VE KÖTÜLÜKTEN ALIKOYAR” AYETİ

“Şüphesiz ki Namaz Hayâsızlıktan ve Kötülükten Alıkoyar” Ayeti

HUŞÛ NEDİR? HUŞÛ İLE NAMAZ NASIL KILINIR?

Huşû Nedir? Huşû İle Namaz Nasıl Kılınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.