Nakşibendîlik Sempozyumu

Orta Asya ve Anadolu'nun mânevi mîmarı Bahâeddin Nakşibend Hazretlerinin hâyatı, görüşleri ve tesirinin  ele alınacağı Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu'na tüm halkımız davetlidir. www.naksibendiliksempozyumu.org

SEMPOZYUMUN GÂYESİ

Şâh-ı Nakşibend diye anılan Hoca Bahâeddin Nakşibend Buhârî hazretleri XIV. asırda Orta Asya’nın mühim merkezlerinden biri olan Buhara’da dünyaya gelmiştir. Hicrî 718-791, mîlâdî 1318-1389 yılları arasında yaşayan bu Allah dostu, XII. asırda Abdülhâlik Gucdüvânî tarafından kurulan Hâcegân tasavvuf yolunun unutulmaya yüz tutan prensiplerini yeniden ihyâ ederek bir irfan okulu binâ etmiş, kendisinden sonra Nakşibendiyye adıyla anılan bu maneviyat yolu İslâm dünyasında geniş bir yayılma imkânı bulmuştur.

Kabri, Özbekistan’ın Buhara şehrinde önemli bir ziyâretgâh olan Bahaeddin Nakşibend hazretlerinin açtığı yol, Hindistan’dan Balkanlar’a, Yemen’den Kafkaslar’a kadar İslâm dünyasında geniş bir coğrafyada yayıldığı gibi, Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren Anadolu’yu aydınlatan bir irfan ocağı olmuştur. Bahâeddin Nakşibend’in yaptığı belki de en önemli iş, tasavvuf ile dînin zâhirî ilimlerini, bir diğer ifâdeyle sûfîler ile ulemâyı ya da tekke ile medreseyi bir birinden ayrı, hatta rakip olarak gören anlayışı reddetmiş ve din âlimlerine büyük bir saygı göstermiş olmasıdır. Onun yolunu izleyen İmâm-ı Rabbânî ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî de kendi dönemlerinde İslâm’a ve ümmete büyük hizmet etmiş önemli şahsiyetlerdir.

Bu tasavvuf yolunun temel kaynaklara müracaatla ve bilimsel bir üslupla incelenerek halkımıza ve dünyaya tanıtılması gayesiyle Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından bu sempozyumun düzenlenmesine karar verilmiştir.

SEMPOZYUMU KİM DÜZENLİYOR?

Bu Sempozyum, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi’nin (İSTAM) koordinatörlüğünde ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM NEDEREDE VE NE ZAMAN?

Açılış:

Haliç Kongre Merkezi, 02 Aralık 2016 Saat: 14:00

Adres: Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul Tel: 0 (212) 311 11 11

1. ve 2.  gün devam edecek Program:

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, 03-04 Aralık 2016 Saat: 10.00

Adres: Selamiali Mah. Eski Bağlarbaşı İETT Garajı, Bağlarbaşı/Üsküdar İstanbul Tel: 0 (216) 310 74 74

ULUSLARARASI BAHÂEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDÎLİK SEMPOZYUMU PROGRAM TAKVİMİ

AÇILIŞ:

2 Aralık 2016 Cuma | Haliç Kongre Merkezi

14:00-15:15 Açılış

Protokol Konuşmaları / Opening Speeches

15:15 Açılış Oturumu / Opening Session

1. GÜN

3 Aralık 2016 Cumartesi | Bağlarbaşı Kültür Merkezi

10:00-11:15: 1. Oturum / 1st Session: Bahâeddin Nakşibend’in Hayatı ve Görüşleri (Boğaziçi Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Süleyman DERİN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Prof. Dr. Necdet TOSUN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Bahâeddin Nakşibend: Hayâtı ve Tasavvufî Görüşleri

Prof. Dr. Arthur F. BUEHLER / University of  Victoria, Wellington, New Zealand

Bahauddin Naqshband and The Development of Uwaysi Experiences / Bahâeddin Nakşibend ve Üveysî Tecrübelerin Gelişimi

Doç. Dr. Ali NAMLI / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Bahâeddîn Nakşibend ve Takipçilerinde Kur’an ve Sünnetin Tasavvufî/İşârî Yorumu

Rasul KESENCELİ / Araştırmacı Yazar

Ehl-i Sünnet Akîdesi İçerisindeki Sırat-ı Mustakim: Nakşibendîlik

11:15-11:30 Ara / Break

    11:30-12:30: 2. Oturum/ 2nd Session: Orta Asya’da Nakşibendilik (Boğaziçi Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Necdet TOSUN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Abdurrahman ACER / Araştırma Görevlisi

Fıkarât’ta Öne Çıkarılan Konular Çerçevesinde Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın Tasavvuf Anlayışı

Prof. Dr. Ahmet Cahit HAKSEVER / Ankara Ün. İlahiyat Fak.

Yâkub-ı Çerhî’nin Hz. Musa ve Hızır Kıssası Ekseninde Mürit-Mürşit İlişkisine Yaklaşımı

Doç. Dr. Nadirhan HASAN / Karabük Ün. İlahiyat Fak.

Sovyet Dağılımı Arefesinde Bir Özbek Nakşibendî Halîfesi Molla Hindistânî

Ali AK / Araştırmacı Yazar

Özbekistan’da Medfun Olan Nakşibendî Meşâyıhının Kabirleri

11:30-12:30: 3. Oturum / 3rd Session: Orta Asya’dan Balkanlara Nakşibendîlik (Avrasya Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Ali NAMLI / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Prof. Dr. Metin İZETİ / Tetova/Kalkandelen Üniversitesi, Makedonya

Balkanlarda Ferd ve Toplum Kimliğinin Oluşmasında Nakşibendî Tarîkatının Rolü

Samir VİLDİÇ / Araştırmacı Yazar

Bosna Hersek’te Nakşibendîlik Tarîkatı

Dr. Sherzodhon MAHMUDOV / The Academy of The Sciences of Uzbekistan

Muhammad Khalil Sakhibzade The Leader of Naqshbandia-Mujaddidia in Khoqand Khanate / Hokand Hanlığında Nakşibendî-Müceddidîlerin Önderi: Muhammed Halil Sâhibzâde

Doç. Dr. Arin ERMATOV / Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi, Kırgızistan

Bazı Kırgız Türklerinin Müslüman Oluşunda Nakşibendîlerin Rolü

12:30-14:00 Ara / Break

14:00-15:30: 4. Oturum / 4th Session: Hindistan’da Nakşibendîlik ve İmâm-ı Rabbânî (Boğaziçi Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Hikmet YAMAN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Prof. Dr. Fozail Ahmad QADRI / North-Eastern Hill University Department of History, India

Khwajagani Principles: Addition and Interpretation by Indian Naqshbandis / Hâcegân’ın İlkeleri: Hindistanlı

Nakşibendîlerin İlave ve Yorumları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saki ÇAKIR / Siirt Ün. İlahiyat Fak.

Taha Harîrî Ve Sûrsûre Tekkesi Üzerine Bir Saha Araştırması

Prof. Dr. Muhammad Iqbal MUJADDIDI / Government Islamia College, Lahore, Pakistan

Maulana Khalid Baghdadi Rumi in India / Hindistan’da Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî

Prof. Dr. Süleyman DERİN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

İmâm-ı Rabbânî’nin Bidatlarla ve Bozuk Din Anlayışlarıyla Mücadelesi

14:00-15:30: 5. Oturum / 5th Session: Nakşibendîlikte Mânevî Eğitim (Avrasya Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ / Ankara Ün. İlahiyat Fak.

Dr. Adem ERGÜL / Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü

Nakşibendîlikte İnsan Eğitimi

Doç. Dr. Dilaver SELVİ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

(Kuruluşundan Mevlânâ Hâlid Dönemi İçinde) Nakşibendîlik’te İcrâ Edilen Gizli Zikir ve Hatm-i Hâcegân

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM / Marmara Ün. İletişim Fak.

Nakşibendîliğin Sosyolojik Muhayyilesi: Toplumsal Bütünleşme, Toplumsallaşma ve Yenilenme

Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK / FSM Vakıf Ün. Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Halvet der-encümen: Modernizm ve Postmodernizm Karşısında Nakşibendîlik

15:30-15:45 Ara ve İkindi Namazı / Break and Asr Prayer

15:45-17:00: 6. Oturum / 6th Session: Mevlânâ Hâlid ve Hâlidîlik (Boğaziçi Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ / Marmara Ün. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU / Ankara Ün. İlahiyat Fak.

Hâlidî Meşâyihinden Muhammed Hilmî-i Çerkeşî (1843-1905) ve İcâzetnâmesi

Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ / Marmara Ün. Hukuk Fak.

Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Terbiyesi

Yrd. Doç. Dr. Abdülcebbar KAVAK / Ağrı İbrahim Çeçen Ün. İslami İlimler Fak.

Nakşibendîliğin Ortadoğu’da Yayılmasında Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Halil BALTACI / Erzincan Ün. İlahiyat Fak.

Erzincan’da Nakşî-Hâlidî Gelenek

15:45-17:00: 7. Oturum / 7th Session: Nakşibendîliğin İçtimâî Hizmetleri (Avrasya Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Doç. Dr. Veysel AKKAYA / Sabahattin Zaim Ün. İslami İlimler Fak.

Millî Mücâdelelerde Nakşibendîlerin Rolü

Muhammed Akif KOÇ / İSAR

Üsküdar’daki Nakşibendî Özbekler Tekkesi ve Kurtuluş Savaşındaki Rolü

Prof. Dr. İbrahim BAZ / Şırnak Ün. İlahiyat Fak.

Sünnî Şiî Sınırında Hâlidî Şeyhlerinin Ehl-i Sünnet Savunması

Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ / Necmettin Erbakan Ün. İlahiyat Fak.

Bekir Sami Paşa Nakşibendî Halidî Zâviyesinin Konya Islâh-ı Medâris-i İslâmiye Medresesine Dönüşümü Bağlamında Nakşibendîliğin İlmî Hayata Tesiri

2. GÜN

4 Aralık 2016 Pazar | Bağlarbaşı Kültür Merkezi

10:00-11:30: 8. Oturum / 8th Session: Anadolu’da Nakşibendîlik (Boğaziçi Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Semih CEYHAN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Prof. Dr. Abdürrezak TEK / Uludağ Ün. İlahiyat Fak.

19. Yüzyılda Mesnevîhan Bir Nakşibendî: Mehmed Emin Kerkükî

Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Osmanlı’nın Son, Cumhuriyet’in İlk Elaziz Müftüsü Kemâleddin Harputî Efendi’nin Tasavvufî Şahsiyeti

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇOBAN / Necmettin Erbakan Ün. İlahiyat Fak.

Nakşbendîliğin Konya İlim ve İrfan Hayatı Üzerindeki Etkileri-Ebû Said Hâdimî ve Muhammed Kudsî Bozkırî Ekseninde

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK / Hitit Ün. İlahiyat Fak.

Çok yönlü bir Nakşibendî-Müceddidî şeyhi olarak Muhammed Hâdimî

11:30-11:45: Ara / Break

10:00-11:30 9. Oturum / 9th Session: Farklı Nakşibendî Kültür Coğrafyaları (Avrasya Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Yrd. Doç. Dr. Necdet YILMAZ / İstanbul Ün. İlahiyat Fak.

Yrd. Doç. Dr. Halim GÜL / Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dağıstan’da Nakşibendîlik ve Hasan Hilmi Dağıstanî

Prof. Dr. Bakri ALADDIN / Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris

أعلام الطريقة النقشبندية في بلاد الشام / Suriye’de Nakşbendilik: Öncü Temsilciler

Kutbeddin AKYÜZ / Araştırmacı Yazar

Nakşibendîliğin Muâsır Bir Kolu Olarak Hazneviyye Tarîkatı ve Kurucusu Ahmed Haznevî

Yrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ / Yüzüncü Yıl İlahiyat Fakültesi

Mısır’da Nakşibendîliği Yayan Hâlidî Şeyhlerinden Muhammed Emin Erbilî ve Faâliyetleri

11:30-11:45 Ara/ Break

11:45-12:45 10. Oturum / 10th Session: İstanbul’da Nakşibendîlik (Boğaziçi Salonu)

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN / İstanbul Ün. İlahiyat Fak.

Yrd. Doç. Dr. Necdet YILMAZ - Fatih YILDIZ / İstanbul Ün. İlahiyat Fak.

Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Gümüşhânevî Dergâhı’nın İşleyişi

Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kelâmî Dergâhı ve Son Dönem Nakşibendî Şeyhlerinden Muhammed Es’ad Erbilî ve Tesirleri

Mehmet Akif KÖSEOĞLU / Araştırmacı Yazar

İstanbul’da Nakşî-Ahrarî ve Nakşî-Müceddidî Şeyhlerinin Postnişin Olduğu Tekkeler ve Günümüzdeki Durumları

Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

Nakşibendî Meşâyihi İsimlerinden Teşekkül Eden Hat Eserleri

12:45-14:00 Ara/Break

14:00-15:00 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu / Closing Remarks

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Süleyman DERİN

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ / Marmara Ün. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ / Diyanet İşleri Başkan Yrd.

Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.; İKÖPAB Genel Sekreteri

Prof. Dr. Necdet TOSUN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.

15:00-16:00 Ara ve İkindi Namazı / Break and Asr Prayer

KAPANIŞ VE SOHBET

    16:00 (İkindi Namazını Müteakip) Sohbet [Çilehane Camii, Küçükçamlıca]

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi

Hak Dostlarından Hikmetler: Bahâeddin Nakşibend

KATILIMCILARIN TAM LİSTESİ (İsim Sırasına Göre)

Abdulcebbar KAVAK (Yrd. Doç. Dr.)

Abdurrahman ACER (Arş. Gör.)

Abdürrezzak TEK (Prof. Dr.)

Adem Ergül (Dr.)

Ahmet Cahid HAKSEVER (Prof. Dr.)

Ahmet KARATAŞ (Doç. Dr.)

Ali AK (Araştırmacı)

Ali ÇOBAN (Yrd. Doç.)

Ali NAMLI (Doç. Dr.)

Arin ERMATOV (Doç. Dr.)

Arthur BUEHLER (Prof. Dr.)

Bakri ALADDIN (Prof. Dr.)

Dilaver SELVİ (Doç. Dr.)

Ekrem Buğra EKİNCİ (Prof. Dr.)

Ergün YILDIRIM (Prof. Dr.)

Ethem CEBECİOĞLU (Prof. Dr.)

Fatih ÖZKAFA (Doç. Dr.)

Fatih Yıldız

Ferzende İDİZ (Yrd. Doç. Dr.)

Fozail Ahmad QADRI (Prof. Dr.)

H. Kâmil YILMAZ (Prof. Dr.)

Halil BALTACI (Yrd. Doç. Dr.)

Halil İbrahim ŞİMŞEK (Prof. Dr.)

Halim GÜL (Yrd. Doç. Dr.)

Hikmet YAMAN (Doç. Dr.)

İbrahim BAZ (Yrd. Doç. Dr.)

İrfan GÜNDÜZ (Prof. Dr.)

İsmail BİLGİLİ (Yrd. Doç. Dr.)

Kutbettin AKYÜZ

Mahmud Erol KILIÇ (Prof. Dr.)

Mehmed Akif KÖSEOĞLU

Mehmet Saki ÇAKIR (Dr.)

Metin İZETİ (Prof. Dr.)

Muhammad Iqbal MUJADDIDI (Prof. Dr.)

Muhammed Akif KOÇ

Mustafa KARA (Prof. Dr.)

Nadirhan HASAN (Doç. Dr.)

Necdet TOSUN (Prof. Dr.)

Necdet YILMAZ (Yrd. Doç. Dr.)

Recep Şentürk (Prof. Dr.)

Resul KESENCELİ

Reşat ÖNGÖREN (Prof. Dr.)

Safi ARPAGUŞ (Prof. Dr.)

Samir VİLDİÇ

Semih CEYHAN (Doç. Dr.)

Sherzodhon MAHMUDOV (Dr.)

Süleyman DERİN (Prof. Dr.)

Vahit GÖKTAŞ (Doç. Dr.)

Veysel AKKAYA (Yrd. Doç. Dr.

BROŞÜR VE AFİŞLERİ İNDİR

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend Ve Nakşibendîlik Sempozyumu Afişini (PDFOlarak): İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend Ve Nakşibendîlik Sempozyumu Davetiyesini (PDF olarak) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend Ve Nakşibendîlik Sempozyumu Programını(PDF olarak) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: www.naksibendiliksempozyumu.org

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Asalam Aleykum. Uluslararasi Nakşibendilik sempozyumda katilanlara Sertifa verilecek mi caba ?

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.