Mezheplere Göre Hac Menasikinin Hükümleri

Mezheplere göre hac menasikinin hükümleri nelerdir? Mezheplere göre haccın hükümleri, şartları, sünnetleri, rükünleri ve vacipleri.

Mezheplere göre hac menasikinin hükümleri.

 Mezheplere Göre Hac Menasikinin Hükümleri

KONU

HANEFlLERE GÖRE

ŞAFİlLERE GÖRE

MALİKlLERE GÖRE

HANBELlLERE GÖRE

Haccın hükmü

Fevrî1 farz

Terâhî2 farz

Fevri farz

Fevri farz

Umrenin hükmü

Sünnet

Terâhî farz

Sünnet

Fevrî farz

Hacca niyet (.ihram)

Şart

Rükün

Rükün

Rükün

Umreye niyet (.ihram)

Şart

Rükün

Rükün

Rükün

Mikana ihrama girmek

Vacip

Vacip

Vacip

Vacip

İhramdan hemen sonra telbiye getirmek

Vacip

Sünnet

Vacip

Sünnet

İhramdan ünce boy abdesti almak

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet

İhramdan önce güzel koku sürünmek

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet

İfrad ve Kıran haccı yapanların kudüm tavafı yapmaları

Sünnet

Sünnet

Vacip

Sünnet

Tavafa niyet etmek

Şart

Sünnet

Vacip

Sünnet

Tavafa Hacer-i Esved'den başlamak

Vacip

Şart

Vacip

Şart

Teyamün

Vacip

Şart

Şart

Şart

Gücü yetenin tavafı yürüyerek yapmaları

Vacip

Sünnet

Vacip

Şart

Tavaf yaparken abdestli olmak, cünüp veya adetli olmamak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavafı yaparken, beden, elbise ve metafm teiniz olması

Sünnet

Şart

Şart

Şart

Tavafı Hatim'in dışından yapmak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavafı Mescid-i Haram içinde yapmak

Şart

Şart

Şart

Şart

Tavafı yedi şavta tamamlamak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavafın şavtlarını peş peşe yapmak

Sünnet

Sünnet

Vacip

Vacip

Tavaf esnasında avret yerlerini örtmek

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavaf namazı kılmak

Vacip

Sünnet

Vacip

Sünnet

Umre tavafı

Rükün

Rükün

Rükün

Rükün

Hac ve umrenin sa'yi

Vacip

Rükün

Rükün

Rükün

Sa'yin tavaftan sonra yapılması

Vacip

Şart

Vacip

Şart

Sa'ye niyet etmek

Vacip

Şart

Şart

Şarta

Sa'ye Safa'dan başlayıp Merve'de bitirmek

Vacip

Şart

Şart

Şart

Gücü yetenin sa'yi yürüyerek yapması

Vacip

Sünnet

Vacip

Şart

Sa'yi yedi şavta tamamlamak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Sa'yin şavtlarmı peş peşe yapmak

Sünnet

Sünnet

Şart

Şart

Umreden çıkmak için saçları kısaltmak veya tıraş etmek

Vacip

Rükün

Vacip

Vacip

Arefe gecesini Mina’da geçirmek

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Arafat Vakfesi

Rükün

Rükün

Rükün

Rükün

Arafat vakfesinin zamanı

Arefe günü zevalden sonra bayramın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arefe günü zevalden sonra Bayramın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arefe günü zevalden sonra bayramın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arefe günü zeval-den sonra bayramın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arafat'ta gün katıntına kadar beklemek

Vacip

Sünnet

Vacip

Sünnet

Müzdelife’de akşam ve yatsı namaziarını yatsı vaktinde birleştirerek kılmak

Vacip

Sünnet

Sünnüt

Sünnet

Müzdelife vakfesi

Vacip

Vacip

Vacip

Vacip

Cemrelere taş atmak

Vacip

Vacip

Vacip

Vacip

Hacda tıraş olmak veya saçları kısaltmak

Vacip

Rükün

Vacip

Vacip

Tıraş edilecek veya kısaltılacak saçın miktarı

En az dörtte biri

En az üç tel

Tamamı

Tamamı

Cemrelere taş atma, kurban kesme ve tıraş olma arasındaki tertibe/sıraya uymak

Sünnet (.Ebû Hanîfe'ye göre vacip)

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Ziyaret tavafı

Tavafın ilk dört şavtı rükün, son üç şavtı vacip

Rükün

Rükün

Rükün

Ziyaret tavafının bayramın ilk üç gününde yapılması

Sünnet (.Ebû Hanîfe'ye göre vacip)

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Ziyaret tavafını Akabe Cemresine taş attıktan sonra yapmak

Sünnet

Sünnet

Vacip

Sünnet

Bayramın 2. ve 3. günün gecelerini, eğer kalacak ise 4. günün gecesini Mina’da geçirmek,

Sünnet

Vacip

Vacip

Vacip

Veda tavafı

Vacip

Vacip

Sünnet

Vacip

Kurban bayramı günlerinde umre yapmak

Tahrimen mekruh

Hac görevini tamamlamak şartıyla geçerli

Geçersiz

Kerahetsiz geçerli

Küçük, orta ve büyük cemrelere sırasıyla taş atmak

Sünnet

Vacip

Vacip

Vacip

1- Fevrî, haccın veya umrenin imkan elde edildiği yıl geciktirilmeden hemen yapılması demektir.

2 - Terâhî, haccın veya umrenin imkan elde edildiği yıl hemen yapılması zorunlu olmayıp, daha sonraki yıllarda da yapılması demektir.

İslam ve İhsan

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HACCI (VEDA HACCI)

Peygamber Efendimizin Haccı (veda Haccı)

HAC NEDİR?

Hac Nedir?

HAC NEDİR, NASIL YAPILIR?

Hac Nedir, Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.