Marifetullaha Götüren Su ve Ateş

Ateşte yanmak da, suda nefeslenmek de mârifetullâha, Bir’e götürmekte... Gönül aşk ateşiyle yanmakta, gözlerden sular süzülmekte… Ateş ve su, gönül hücrelerini tazelemekte…

İnsanoğlu, her dâim güzeli ister. Güzelliğe kolay yoldan ulaşmaktır niyeti... Öyle ya, nefis zoru sever mi?

Su, rahmettir. Su, azizdir. “Su gibi aziz ol!” denir. Suya koşar evvelâ, yanlış yöne gittiğinden bîhaber… “Doğru yön, önce ateşe varmaktır!” derler büyükler... Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- kor ateşi ağzına atıp dili peltek olmamış mıdır?

“Aşkın ile âşıklar, yansın yâ Rasûlâllah” diyerek aşk ile yanmayı peş peşe sıralamamış mıdır Yûnus Emre? Hazret-i Mevlânâ hayatını, “Hamdım, piştim, yandım!” diye özetlememiş midir?

Aşkı isteyen toy âşıklar, gülün dikenlerinden şikâyet ede dursun, ârifler dikenlerden sıyrılıp gülü koklamayı bilenlerdir.

Suda boğulmaktadır insan, günahlarının ağır yükünün altında… Suyun arılığı, duruluğu misali tevbenin ardı sıra gelen rahmet damlalarıyla gönüller temizlenmektedir. Topraktan yaratılan insan, su ile beslenmekte, abdest ile arınmaktadır. Aslında su da yakıcı ve yanıcı iki maddenin, yani ateşlerin birleşmesi değil midir?

“Yandım!” diyen ateşe koşmakta, aşk ateşi bir başka yakmakta, yaktığı yerde güller açmaktadır. Demirin ateşte dövülüp şekil verildiği gibi; demire dönmüş nefisler de ateşle kıvam bulmaktadır.

Nebâtat Güneş’le olgunlaşmakta, olgunlaştıkça göğe yönelmeyip, yere doğru eğilmektedir. Mum misali yanan ârif gönüller, aşkla erimektedir. Ateşte yanıp, kirinden pasından arınıp ârif olanın dili lâl olup, susmaktadır. Sudaki gibi suskun...

Kelâm etmeyen dilin aksine, gönlü, aşkından su gibi coşkun... Ateşte açan şebnem taneleri ile suya kavuşan ârif gönüller, mârifetullah ile ikramlanmaktadır.

Öyleyse önce aşk ateşi ile yanıp, sonra suya kanmaktır mesele…

“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez!” sözü misâli, ateş ârifi suya götürmekle gücü azalacak değil ya.

Neticede ateşte yanmak da, suda nefeslenmek de mârifetullâha, Bir’e götürmekte... Gönül aşk ateşiyle yanmakta, gözlerden sular süzülmekte… Ateş ve su, gönül hücrelerini tazelemekte… Aşk ateşlerinde kalınıp, su ile hiçe bürünülmekte…

Allah Teâlâ, Hak âşıklarına olan sevgimizi Yüce Zâtına yakınlık vesîlesi eylesin. Âmîn.

Kaynak: Dr. Ayça TOKSÖZ, Şubat-2021, Şebnem Dergisi, Sayı: 204

İslam ve İhsan

MARİFETULLAH NEDİR?

Marifetullah Nedir?

MARİFETULLAHA NASIL ULAŞILIR?

Marifetullaha Nasıl Ulaşılır?

RESULULLAHTA MARİFETULLAH NASILDI?

Resulullahta Marifetullah Nasıldı?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.