Kur’an’da Peygamberler Nasıl Anlatılmıştır?

Cenab-ı Hak, Peygamberleri her hususta insanlara rehber ve önder olarak göndermiştir. Her birine farklı mucizeler verip onları sadece Ahiret işlerinde değil, dünyevi keşiflerde de birer üstad kılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de, Müslümanların örnek alması için Hz. Zülkarneyn’in (a.s.) demir kütleleri eritip üzerine erimiş bakır dökerek sağlam bir set inşâ ettiği,[1] Cenâb-ı Hakk’ın demiri Hz. Davud’a yumuşattığı, onun da geniş ve ölçülü zırhlar îmâl ettiği, Cenâb-ı Hakk’ın Hz. Süleyman (a.s.) için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttığı, onun da mâbedler, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaptırdığı[2], Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayvanların dilini anladığı ve onlardan ordular kurduğu, Kitap’tan bir ilme sahip olan âlim bir zâtın göz açacak kadar bir zaman bile geçmeden Belkıs’ın tahtını çok uzak mesâfelerden getirdiği[3]… anlatılır.

Cenâb-ı Hak, Peygamberleri her hususta insanlara rehber ve önder olarak göndermiştir. Her birine farklı mucizeler verip onları sadece Âhiret işlerinde değil, dünyevî keşiflerde de birer üstad kılmıştır. Bugünkü maddî ve manevî terakkînin, fen ve sanat alanındaki ilerlemenin pîrleri Peygamberlerdir. Nitekim yaptığı gemiyle uzun müddet su üstünde kalan ve gemi sanayiini kuran Hz. Nuh (a.s.), ateşe atıldığında orayı gülistâna çeviren ve yanmayan elbiselerin îmal edilebileceğini gösteren Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Yûsuf’un (a.s.) kokusunu çok uzaklardan alarak koku nakline işaret eden Hz. Yâkûb (a.s.), asâsıyla vurduğu taşlardan su fışkırtan ve sondaj makineleriyle aynı şeyi yapabileceğimizi gösteren Hz. Musa (a.s.), rüzgâra binerek havada iki aylık yolu bir günde alan Hz. Süleyman (a.s.), tedâvî ettiği hastaları muvakkaten ölümden kurtaran Hz. İsa (a.s.), bir gecede yedi kat semâyı aşarak mîrâca çıkan ve kalbi açılıp içi ilim, îmân ve hikmetle doldurulan Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’ân’da mü’minlere defalarca anlatılır.

[1] Kehf, 95-96.

[2] Sebe’, 10-13; Enbiyâ, 80.

[3] Neml, 16-18, 22-26, 40.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ HİKMETLERİ

Peygamberlerin Gönderiliş Hikmetleri

PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ NELERDİR?

Peygamberlerin Meslekleri Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • çok teşekkür ederim

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.