Kur’an-ı Kerim’in İstediği Cihat

Kısaca cihat ne demektir? Cihattan maksat nedir? Esas fetih nasıl olur? Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihat nasıldır? Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihat...

Kur’ân-ı Kerîm, zulüm ve haksızlıklara karşı mücadeleye “cihâd” adını vermiştir.

Cihad, “harp”ten çok daha geniş bir mânâ ihtivâ eder. Nitekim Müslümanların ciddî bir harp gücünün olmadığı ve savaşmalarına izin verilmediği Mekke döneminde bile, cihâdı emreden âyet-i kerîmelerin nâzil olması, bunun açık bir delilidir. Rabbimiz buyurur:

“Kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur’ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihadda bulun!” (el-Furkân, 52)

Mekke devrinde mü’minler, câhiliye insanlarının terörüne karşı yalnızca İslâm şahsiyet ve karakterini fiilen sergileyerek, yani Kur’ânî hakîkatleri, güzel ahlâkı, hakkı, hayrı, adâleti, velhâsıl gerçek insanlığı tebliğ ederek ve ne pahasına olursa olsun tevhidden tâviz vermeyerek, sabır ve sebatla büyük bir cihadda bulunuyorlardı.

CİHADDAN MAKSAT

Cihaddan maksat, sadece kılıç harbi değildir. Kılıç, zulmü kaldırmak, hakkı tevzî etmek gibi zaruret hâllerinde kullanılan bir demir parçasıdır. Cihad; bir coğrafya parçası elde etmek için toprağı kanla sulamak da değildir. Gâye, mazlumların imdadına koşmak ve hidâyet bekleyen gönülleri fethedebilmektir.

ESAS FETİH

Esas fetih, İslâm’ın güzellikleriyle gönülleri fethetmektir. İslâm fetihlerinin kalıcı olmasının asıl sebebi de budur. İslâm fütuhâtı, Atillâ ve İskender istîlâları gibi parlayıp sönen değil, kalıcı ve muazzam fetihler olmuştur.

Nitekim İslâm tarihinde fethedilen birçok beldenin halkı, Müslümanların gelişini sevinç ve huzurla karşılamıştır. Suriye, Anadolu, Balkanlar’da, Bosna’da ve birçok yerde, bölge halkı, başlarındaki zâlim ve zorbalardan kurtulabilmek için, fâtihlere yardımcı olmuştur. Oralarda bu vesîleyle İslâm kalıcı olmuştur.

KUR’AN’IN İSTEDİĞİ FETİH

Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihad:

  1. Evvelâ Kur’ân ve Sünnet’in feyz ve rûhâniyeti içinde mü’minin gönül âlemini ihyâ etmesidir.
  2. Mü’minin canıyla, malıyla ve bütün imkânlarıyla, Allah yolunda hakkın ve hayrın gâlibiyeti için gayret göstermesidir.
  3. Dâru’l-Erkam ve Ashâb-ı Suffe gibi Kur’ân ve Sünnet’in tahsil edileceği müesseseleri inşâ ve ihyâ ederek İslâm’ı temsil ve tebliğ edecek müslümanlar yetiştirmektir.
  4. Dünya coğrafyasının her bir köşesine giderek hidâyetlere vesîle olmaya çalışmaktır.
  5. İslâm’ı yaşama ve yaşatma yolunda; hitâbet, kitâbet ve her türlü neşriyat vasıtasını kullanmaktır.
  6. İnsanlar ile İslâm’ın arasına giren mâniaları, fitne ve zulümleri bertaraf etmeye çalışmaktır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

CİHAT NE DEMEK?

Cihat Ne Demek?

CİHAT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Cihat Nedir, Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.