Kim İnceden Hesaba Çekilirse Helak Olur!

Peygamberimiz hesapla ilgili ne buyurmuştur? Hz. Ayşe (r.a) Peygamberimize bu konuda neler sormuştur? Kuran'da hesap günü nasıl ifade edilmiştir? Bu konuyla ilgili hadisler nelerdir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

İbnü Ebî Müleyke (r.a) şöyle buyurur:

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in zevce-i tâhiresi Hz. Âişe (r.a) bilmediği bir şey duyduğunda hemen onu araştırır, kaynağına mürâcaat ederek hâdisenin hakîkatini iyice öğrenirdi. Birgün Allah Rasûlü (s.a.v):

“–Kim hesâba çekilirse azaba uğramış olur!” buyurunca Hz. Âişe (r.a):

“–Peki, yâ Rasûlallah, Allah Teâlâ: «O vakit kitabı sağ eline verilen kimse kolay bir hesap ile muhâsebe olunur.»buyurmuyor mu?” diye sordu.

Efendimiz (s.a.v):

“–Bu âyette bahsedilen husus arz’dır. Lâkin kim inceden inceye hesâba çekilirse o helâk olur!” buyurdular. (Buhârî, İlim, 36, Rikâk, 49)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Arz’dan maksat, insanların, amelleri tartılmak üzere mîzâna arzedilmesi veya amellerin sahiplerine arzedilmesidir. Arz günündeki hesabın, Ashâb-ı Yemîn denilen sâlih insanlar için pek kolay geçeceği Kur’ân-ı Kerîm’de ifade buyrulmaktadır. Ehl-i Yemîn, muhâsebeye mâruz kaldıkları gün af ile müjdelenmiş olacak ve amelleri kendilerine arzedildiğinde kusurlarıyla birlikte, nâil olacakları büyük nimetleri de göreceklerdir. Af müjdesi almayan insanların hesâbı ise çok ağırdır. Hesap esnâsında, hasenâttan zannedilen nice amelin kabul edilmediği ortaya çıkacağından, bu münâkaşa kişiyi azâba götürür, veya başa baş selâmete erişilse bile bu münâkaşanın kendisi azâb olmuş olur. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 100-101)

Hz. AİŞE'NİN RİVAYET ETTİĞİ HADİSLER

Hz. Âişe annemiz, genç, akıllı, firâset sahibi ve uyanık bir kimseydi. Onun 2210 hadis rivayet ettiğini göz önüne aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: “Şayet Hz. Âişe (r.a) olmasaydı Peygamber Efendimiz’in hayatındaki bazı mühim hususlar bize kapalı kalırdı.” Yüzlerce şiiri ezbere okuyabilen Âişe vâlidemiz, tebliğ ve dâvet vazîfesinde Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in en mühim yardımcılarından biri olmuştur. (İbn-i Sa’d, VIII, 73)

Hz. Âişe vâlidemiz Kur’ân’ı, helâlleri, haramları, fıkhı, tıbbı, şiiri, Arap hikâyelerini, nesep ilmini çok iyi bilirdi. Ashab-ı kirâm bir mevzûda ihtilâfa düşünce hemen ona müracaat ederlerdi. Hatta ashabın ileri gelenleri dahi çözemedikleri meselelerde ona danışırlardı. Nitekim Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a):

“Rivâyet edilen herhangi bir hadiste bir müşkilât görürsek onu Hz. Âişe’ye sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk” buyurmuştur. (Tirmizî, Menâkıb, 62)

Meşhur âlim Zührî (r.a) şöyle der:

“Bütün insanların ve Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in diğer hanımlarının ilmi bir araya toplansa, Hz. Âişe’nin ilmi yine de hepsinden daha üstün gelirdi.” (Hâkim, IV, 12)

Uzak bölgelerden ba­zı kişiler de mektup gönderip soru­lar yöneltir, Hz. Âişe (r.a) bunlara yazılı olarak cevap verirdi.

HESAP GÜNÜ NASIL OLACAK?

Hesap Günü Nasıl Olacak?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.