Keyfiyetli Nesil Nasıl Yetişir?

Ken­dini il­men ve ah­lâ­ken sü­rek­li ge­liş­tir­mek de­mek, zâ­hi­rî ve bâ­tı­nî ka­rak­ter, va­kar ve şah­si­ye­ti oluş­tu­ran va­sıf, key­fi­yet ve has­let­le­ri de­vam­lı ola­rak ar­tır­mak ve mü­kem­mel­leş­tir­mek de­mek­tir. Zira, key­fi­yet­li ne­sil, an­cak key­fi­yet­li mü­reb­bî­le­rin, yani ilim ve ah­lâk ba­kı­mın­dan ter­bi­ye eden ol­gun şah­si­yet­le­rin ese­ri­dir. Key­fi­yet­siz ve va­sıf­sız kim­se­le­rin ye­tiş­tir­dik­le­ri ise, ta­biî ola­rak ye­ter­siz ve cı­lız kalır.

Yük­sek ve yü­ce gâ­ye­le­re an­cak kâ­mil şah­si­yet­ler­le va­rı­la­bi­le­ce­ğin­den, nesillerimizi üs­tün ka­rak­ter­li ve ma­hâ­ret­li el­ler­de ye­tiş­tir­me­liyiz. Bu yapılmadığında, top­lum­­da in­san kri­zi baş­lar. Tıp­kı baş kop­tu­ğun­da vü­cut ve ayak­la­rın bir müd­det sen­de­le­dik­ten son­ra me­câl­siz bir şe­kil­de top­ra­ğa düş­me­si gi­bi ha­zin bir hüs­ran ya­şa­nır.

Haz­ret-i Ömer -radıyallâhu anh- bir­ gün dost­la­rıy­la bir­lik­te otu­ru­yor­du. On­la­ra (Allah’tan) bâzı ta­lep ve te­men­nî­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nı söy­le­di. Ora­da­ki­ler­den bir kıs­mı:

“–İçin­de bu­lun­du­ğu­muz şu hâ­ne do­lu­sun­ca pa­ra­la­rım ol­sun da Al­lah yo­lun­da in­fâk ede­yim!..” şek­lin­de ni­yet iz­hâr et­ti.

Bir kıs­mı:

“–İçin­de bu­lun­du­ğu­muz şu hâ­ne do­lu­sun­ca al­tın­la­rım ol­sun da Al­lâh için har­ca­ya­yım!..” tar­zın­da bir ta­lepte bulundu.

Bâzı­la­rı da:

“–İçin­de bu­lun­du­ğu­muz şu hâ­ne do­lu­sun­ca mü­cev­her­le­re sa­hip ola­yım da on­la­rı Allah yo­lun­da sar­f e­de­yim!..” di­ye te­men­nî et­ti.

An­cak Haz­ret-i Ömer -radıyallâhu anh-:

“–Da­ha, da­ha faz­la­sı­nı is­te­yin!” de­yin­ce on­lar:

“–Allah Te­âlâ’dan da­ha baş­ka ne is­te­ye­bi­li­riz ki?!” de­di­ler.

Bu­nun üze­ri­ne Ömer -radıyallâhu anh-:

“–Ben ise, için­de bu­lun­du­ğu­muz şu hâ­ne­nin Ebû Ubey­de bin Cer­râh, Mu­âz bin Ce­bel ve Hu­zey­fe­tü’l-Ye­mâ­nî gi­bi (müs­tes­na ve seç­kin, her yön­den kâ­mil) kim­se­lerle do­lu ol­ma­sı­nı ve on­la­rı Al­lâh’a ita­at yo­lun­da, yani teb­liğ ve ıs­lah hiz­met­le­rin­de is­tih­dâm et­me­yi te­men­nî ede­rim...” de­di. (Bu­hâ­rî, Tâ­rî­hu’s-Sa­ğîr, I, 54)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.