Kevser Suresinin Taşıdığı Manalar

Kevser nedir? Kevser suresinde nelerden bahsediliyor? Kevser suresini nasıl anlamalıyız? Abdullah Sert Hocaefendi Şifa-i Şerif eserinden okuyor.

BİZ SANA KEVSER’İ VERDİK

Allah Teâlâ’nın Fahr-i Cihân Efendimiz’e (s.a.v.) olan ikrâmlarından biri, Kevser sûresinde şöyle ifâde edilmektedir:

  1. “Şüphesiz Biz sana Kevser’i verdik.
  2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
  3. Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.” (Kevser 108/1-3.)

Allah Teâlâ, Resûl-i Ekrem’ine (s.a.v.) “Kevser”i yani Kevser Havuzu’nu verdiğini bildirmektedir. [1] Âlimler Kevser hakkında değişik görüşler ileri sürerek, onun “Cennet’te bir ırmak, çok hayır, şefâat, pek çok mûcize, peygamberlik ve mârifet (her şeyin bilgisi)” gibi hususlardan biri olabileceğini söylemişlerdir.

Bu sûrenin sonunda Allah Teâlâ, Resûl-i Ekrem’i (s.a.v.) adına onun düşmanına cevap vererek ona yöneltilen “ebter” iddiasını reddetmiş ve “Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyen, buğzedendir.” buyurmuştur.

Arapça’da “soyu kesik” mânasına gelen “ebter” kelimesi; “aşağılık ve zillet içinde olan, çocuğu bulunmadığı için yalnız başına kalan veya kendisinde hayır bulunmayan kimse” anlamındadır.

Dipnot:

[1] Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Kevser Havuzu hakkında verdiği geniş bilgiler “Resûl-i Ekrem’in Âhiretteki Üstünlüğü” bahsinde zikredilecektir bk. I, 431.

Kaynak: Kadi İyaz, Şifa-i Şerif

İslam ve İhsan

KUR’AN’IN EN KISA SURESİ HANGİSİDİR?

Kur’an’ın En Kısa Suresi Hangisidir?

KEVSER SURESİ OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

Kevser Suresi Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

HAVZ-I KEVSER NEREDE?

Havz-ı Kevser Nerede?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.