Peygamberler Tarihi

Aşure Günü Gerçekleşen 7 Önemli Hadise

Aşûre günü, dünya tarihi boyunca büyük tecellilerin olduğu müstesna bir gündür. Peki Aşure gününde neler yaşandı? İşte Aşure günü meydana gelen 7 önemli hadise.

Hz. Eyüp'ün Eşi ve Şeytanın Hilesi

Hz. Eyüp'e (a.s.) vesvese veremeyen şeytan, Hz. Eyüp’ün (a.s.) hanımı Rahîme Hâtun’a hangi vesvese ve hilelerle musallat oldu? Rahîme Hâtun'un (r.a) şeytana kar

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 23 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselam'dan, ibretlik hadiselerinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 23 Kasım 2020

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 16 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Lokman Aleyhisselam'dan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 16 Kasım 2020 tarihli sohbeti...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 09 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Yunus Aleyhisselam'dan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 09 Kasım 2020 tarihli sohbeti...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 02 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Eyyüb Aleyhisselam'dan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 02 Kasım 2020 tarihli sohbeti...

Hz. Üzeyr’in (a.s.) Hayatı

Hz. Üzeyr (a.s.) kimdir? Hz. Üzeyr (a.s.) Tevrat’ı nasıl hatırladı? 100 yıl sonra geri geldiğinde nasıl bir durum ile karşılaştı? Hz. Üzeyr’in (a.s.) oğlu babas

Hangi Peygamber Hangi Özelliklere Sahiptir?

Hangi peygamber hangi özelliklere sahiptir? Hangi ahlaki vasıfta hangi peygamber zirvedir? Cenâb-ı Hakk’ın eşsiz bir mûcizesi ve en müstesnâ bir sanat hârikası

Dâvud Aleyhisselâm'dan Oğlu Süleyman Aleyhisselâm'a Nasihatler

Hz. Davud'un (a.s) çok sevdiği ve kendi gibi peygamber olan oğlu Hz. Süleyman'a verdiği birbirinden kıymetli onbir nasihat...

İnsanlığın Peygamberlere Olan İhtiyacı

İnsanoğlunun peygamberlere ihtiyacı var mıdır? Peygamberlere olan ihtiyaçlar nelerdir?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.